Skip to main content

Referat GF for året 2021

Oprettet d. 14. marts 2022

 

Ordinær generalforsamling i Ølholm Antenneforening den 7.3.2022 kl. 19.30 i Ølholm Forsamlingshus

Dagsorden:

1: Valg af dirigent

2: Formandens beretning

3: Kassererens regnskabsaflæggelse

4: Indkomne forslag

5: Fastsættelse af kontingent og gebyr

6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

7: Valg af 2 revisorer og 1 suppleant

8: Eventuelt

Der var fremmødt 14 medlemmer incl. 5 fra bestyrelsen og alle var stemmeberettigede

Formanden Brian Foss bød velkommen til forsamlingen og gik straks videre til punkt 1 på dagsordenen.

Jørgen Mejer blev foreslået af bestyrelsen, og da der ikke var nogen modkandidater, blev Jørgen valgt.

Jørgen konstaterede at forsamlingen var lovlig indvarslet ved annonce i Tørring Folkeblad og dermed også beslutningsdygtig. 

Herefter gav han ordet til formanden for dennes beretning.

Formandens beretning (se bilag vedlagt originalreferat)

Et medlem spurgte herefter om antallet af kanaler var reduceret for mellempakken uanset om man har Bland Selv eller ej

Svaret var at der er reduceret fra 6 til 5 kanaler i mellempakken og at den ene af de kanaler der tidligere lå i mellempakken - nemlig TV 2 NEWS nu er flyttet til grundpakken, så kun de med bland selv vil se en forskel.

Et andet medlem spurgte om det var muligt at tilkøbe flere end de nuværende 10 extra point til BS mellempakken da han var i bekneb for et point eller 2 og der var stor forskel op til Fuldpakken.

Svaret var at der desværre på nuværende kun er muligt at købe de 10 point i tillæg til de eksisterende 5.

Herefter blev beretningen godkendt med akklamation.

Kassererens regnskabsaflæggelse (se vedlagte bilag)

Leif J fremlagde regnskabet der med indtægter på kr 610.163 og udgifter på 543.429,- udviste et resultat før renter på kr. 66.734,- Hertil kommer så de negative renter på kr. 5.464 således at årets resultat er kr 61.270,- (mod kr. 50.523,- i 2020)

Aktiver og passiver er pr 31.12.2021 afstemt med kr. 788.321, mod 737.286 i 2020, og regnskabet var behørigt underskrevet af de generalforsamlingsvalgte revisorer.

Der blev her spurgt ind til hvor mange medlemmer Antenneforeningen har og det blev besvaret med 268 (hvilket var antallet pr. 31.12.2021 som er en beskeden tilbagegang i forhold til året før.

Det andet spørgsmål gik på om kontingentet var blevet billigere idet beløbet i 2021 var lavere end i 2020 og her blev svaret NEJ, men at antallet af medlemmer var lavere, hvilket resulterede i det lavere kontingent.

Herefter blev regnskabet godkendt.

Indkomne forslag

Der var kun indkommet et forslag og det var fra bestyrelsen.

Forslaget gik på muligheden for en af generalforsamlingen givet godkendelse af et rentefrit lån til Ølholm Forsamlingshus på kr. 50.000,- For lånet ville det være en betingelse at 3 andre foreninger ligeledes ville give et tilsvarende lån, eller at beløbet på kr. 200.000,- ville kunne gives sammenlagt af færre foreninger.

Der blev inden afstemning spurgt om beløbet var stort nok til at løse problemet og svaret her var at der var forespurgt om kr 200.000,- hvorfor det var stort nok.

Et andet medlem spurgte om regnskabet fra Forsamlingshuset var OK og om 

nogen havde set det, og idet kassereren for forsamlingshuset var tilstede kunne det bekræftes at en eller flere havde set og godkendt det.

Herefter blev der stemt og der var 11 der stemte for, 2 der stemte imod og 1 der hverken stemte for eller imod. Forslaget dermed godkendt og tilladelse givet til at yde lånet, der forventes at kunne blive tilbagebetalt inden for ca 5 år.

Fastsættelse af kontingent og gebyrer

Der blev fra bestyrelsen foreslået følgende kontingentsatser (2021 priser i parantes) for 2022: Grundpakke kr. 2150,- (2095,-), mellempakke og mellempakke Bland Selv 3600,- (3350,-) og Fuld pakke og Fuldpakke Bland selv 6500 ,-(6150,-)

Gebyrer forblev uforandrede hvilket vil sige kr. 600,- for genetablering af forbindelse, kr 300,- for filterskift, kr 50,- for 1. rykker og kr. 100,- for 2 rykker.

Der var en kort dialog over de “høje” priser og et medlem udtrykte mishag over at der både kunne være prisstigning og samtidig rentefrit udlån af foreningen midler hvorefter forslagene blev vedtaget med 13 der stemte for og 1 der undlod at stemme.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. På valg var Brian Foss og Leif Jørgensen, og da begge havde accepteret at modtage forslag om genvalg blev begge genvalgt uden modkandidater. Suppleanterne Anders Rimdahl Nielsen og Christian Ladefoged blev begge genvalgt som suppleanter uden modkandidater.

Valg af 2 revisorer og 1 suppleant

Både Erik Adamczky og Ejlif Mathiasen blev genvalgt som revisorer og Kristian Mortensen ligeledes som revisorsuppleant.

Eventuelt

Her fortalte et medlem af pensionistforeningens bestyrelse at de betragter den i Ølholm omdelte Foreningskalender, der beskriver alle foreningers aktiviteter, som værende et gyldigt lokalt presse medie, hvorfor de ikke annoncerede i andre medier. Kommentaren kom, idet der ved dirigentens konklusion om lovligheden af forsamlingen blev nævnt at der skulle være en annonce i den lokale presse, hvilket affødte et spørgsmål om hvorvidt Foreningskalenderen var det. Det var der delte meninger om og konklusionen blev at det måtte være de respektive bestyrelsers fortolkning af spørgsmålet. 

Et andet medlem mente at man ved en rigtig annonce i det lokale folkeblad i det mindste støttede noget lokalt.

Der var herefter ikke flere spørgsmål eller kommentarer, og dirigenten afsluttede derfor generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Slutteligt tog formanden orden og takkede forsamlingen samt dirigenten for deres fremmøde og deltagelse i generalforsamlingen.

Ølholm, den 7.3.2022