Skip to main content

Generalforsamling 2023

Oprettet d. 16. februar 2023

Generalforsamling i Ølholm Antenneforening, den 6.2.2023 i Ølholm Forsamlingshus. - omhandlende året 2022

Der var fremmødt 13 personer, som alle var stemmeberettigede, incl. 4 fra bestyrelsen BF, LJ, VL og NW, medens der var afbud fra JØ.

1: Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og gik straks til punkt 1 på dagsordenen, valg af dirigent. Bestyrelsen havde foreslået Jørgen Mejer, og han blev valgt uden modkandidat

2: Formandens beretning - vedlægges originalreferatet. Der blev efter beretningen spurgt om muligheden for at udvide antallet af programmer i mellempakken igen, hvortil svaret blev et nej ikke foreløbig. Et medlem nævnte desuden at man nu kunne tilkøbe 50 point til bland/selv og sågar 1 point. Desuden blev der spurgt om opsigelsestiden på tilkøbte extra-point og her var svaret, at det nok var 1 måned som med skift af kanaler i bland-selv universet. Beretningen blev godkendt med akklamation

3: Kassereren aflagde herefter regnskab for året 2022 (regnskab vedlægges originalreferat) der viste et underskud på kr. 11.229. Underskuddet skal primært tilskrives de ekstremt forhøjede el-priser og herudover for mere end kr 20T. for reparation/vedligehold af coax-nettet. Der har samtidig i 2022 været afholdt et arrangement med øl/pølser til de fremmødte medlemmer.

Efter at et medlem spurgte ind til hvorfor bestyrelse/generalforsamlings-omkostninger var steget forholdsvis meget og besvarelsen var bl.a. grundet de ovennævnte omkostninger med afholdelse af 50-årsjubilæum blev regnskabet godkendt med akklamation.

4: Der var ingen forslag til behandling kommet ind.

5: Kontingent: Bestyrelsen foreslog et kontingent på kr. 2.500,- for Grundpakken, 4.200,- for Mellempakke/MP-BS og 7.000,- for Fuldpakke/FP-BS

BB - Only fortsætter med kr. 360,- årligt og gebyrerne uændrede med kr 600,- for genåbning, kr 300,- for pakkeskift, og kr. 0,00 for nytilslutning til foreningen samt efter regning til DK TV.

De store stigninger, kr. 350,- for GP, kr. 600,- for MP og kr. 500,- blev forklaret med de store stigninger fra youSee samt det endvidere at taksterne var reduceret med kr. 100,- i forhold til det de skulle koste, for at prøve at holde igen på stigningen.

6: Bestyrelsesvalg: På valg var Vagn Lindorf, Jesper Østergaard og Niels Wind. De 2 førstnævnte ville acceptere og modtage indstilling til genvalg medens Niels Wind havde meddelt den øvrige bestyrelse, at han ikke ønskede at modtage genvalg.

Som ny til bestyrelsen foreslog bestyrelsen Jørgen Kronborg, som blev valgt.

Suppleantvalg: Anders Rimdahl Nielsen og Christian Ladefoged var på valg. Anders Rimdahl havde accepteret genvalg medens Christian Ladefoged havde meddelt at han grundet en anden og ny bestyrelsespost ikke ønskede at genopstille. Grundet valget af det nye bestyrelsesmedlem, og derved ikke at have tage en suppleant som nyt medlem trak Anders Rimdahl sit kandidatur tilbage og der var derfor ingen af de tidligere suppleanter der ønskede at genopstille.

Bestyrelsen foreslog Anne Pasgaard som ny suppleant og hun blev valgt, men det lykkedes ikke forsamlingen at få den anden suppleant valgt.

Dirigenten fik derfor generalforsamlingens bemyndigelse til at give bestyrelsen påbud om snarest selv at finde den anden suppleant og dette blev godkendt.

Bestyrelsen skal derfor ved første lejlighed og inden næste generalforsamling finde en ny suppleant.

7: Af revisorerne Ejlif Mathiasen og Erik Adamczky var det kun Ejlif Mathiasen, der var villig til at modtage genvalg og det lykkedes derefter forsamlingen at få den siddende revisorsuppleant Kristian Mortensen til at modtage valget som revisor.

Som ny revisorsuppleant valgtes derefter det afgåede bestyrelsesmedlem Niels Wind og dermed var valgene foretaget med det punkt åbent, at bestyrelsen skal finde den nye anden suppleant.

8: Eventuelt. Her blev der spurgt ind til om der kommer rentetilskrivning på det lån der er givet til Ølholm Forsamlingshus. Svaret var, at der er der foreløbig ikke blevet og at det kan besluttes år for år, men at foreningen jo egentlig kun havde haft fordel af udlånet, idet det havde reduceret de negative renter der skulle betales og at første afdrag allerede kommer her til april.

Herefter sluttede den ordinære generalforsamling hvor formanden bad om ordet og takkede de fremmødte og de, der gik af. En speciel tak gav han til Niels Wind, der, efter 26 år som bestyrelsesmedlem i antenneforeningen, samt 6 år som TUK-NET bestyrelsesmedlem og inden da efter 10 år som suppleant havde ytret ønske om at udtræde af bestyrelsen og overrakte i den forbindelse Niels Wind en flot erkendtlighed for hans indsats.

Ølholm, den 6.2.2023

Niels Wind

referent