Skip to main content

Vedtægter

VEDTÆGTER FOR ØLHOLM ANTENNEFORENING
NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL
§ 1

Foreningens navn og hjemsted er ØLHOLM ANTENNEFORENING, ØLHOLM, 7160 TØRRING.

§ 2

1. Foreningens formål er at eje og drive et signalforsyningsanlæg, med henblik på over for medlemmerne at:

- modtage og distribuere danske og udenlandske radio- og Tv-kanaler

- udbyde kapacitet til brug for datatransmission

- udbyde serviceydelser, som naturligt lader sig tilbyde over signalforsyningsanlæg.

2. Udbud kan foretages af foreningen selv eller ved tidsbegrænset overdragelse af transmissionskapacitet i nettet til tredjemand.

3. Foreningen kan tilslutte sig og eventuelt eje andele i andre foreninger, selskaber eller sammenslutninger, som har til formål at fremme foreningens interesser.

4. Foreningen ønsker at dække Ølholm lokalområde.

MEDLEMMERNE

§ 3
1. Enhver, som er tilsluttet foreningens kabelanlæg og som har betalt tilsluningsafgift er pligtige at være medlem af foreningen.

2. Enhver som bor i foreningens forsyningsområde jfr. § 2, kan begære sig tilsluttet foreningens signalforsyningsanlæg, mod at betale gældende tilslutningsafgift og under forudsætning af, at forsyning umiddelbart kan finde sted uden udbygning af anlægget.

I modsat fald undersøger foreningen mulighederne for fornøden udbygning, idet alle udgifter til den udvidelse af anlægget, der er nødvendig for tilslutningen, bør betales af de(t) nye medlem(mer) under behørig hensyntagen til yderligere udvidelsesmuligheder, der følger af udvidelsen.
Ved tilslutning i forbindelse med byggemodning af nye områder betales udgifterne af den, der forestår byggemodningen.

§ 4

1. Der opkræves hos medlemmerne et årligt kontingent pr. husstand til dækning af omkostningerne ved foreningens drift og vedligehold.

2. I udlejningsejendomme opkræves kontingentet hos ejeren eller lejeren selv for hvert lejemål der kan tilsluttes anlægget.

3. Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen for det løbende regnskabsår.

4. Kontingentet kan fordeles over 2 terminer - og betaling kan aftales individuelt med et medlem.

5. Nye medlemmer betaler fra indmeldelsen.

6. Ønsker ejer af en udlejningsejendom ikke en kollektiv tilslutning, kan en lejer dog selvstændig blive tilsluttet på lige fod med ejere. Lejeren bærer det fulde ansvar for nødvendig tilladelse fra ejeren. Ved fraflytning kan lejeren ikke flytte tilslutningen til anden adresse.

§ 5

I tillæg til det i § 4 nævnte årlige kontingent opkræves hos den enkelte husstand tillige beløb, som følger af de ydelser (programforsyning, internetadgang m.v.) husstanden har valgt at modtage fra foreningen.
Herfra dog undtaget de ydelser, som betales direkte til udbyder.

§ 6

1. Medlemmerne er pligtige at tåle, at forbindelseskabler, forstærkere og standere placeres på eller ved deres ejendom uden godtgørelse fra foreningens side.

2. Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring af de beskadigelser, de måtte påføre kabler, forstærkere og standere, der findes på egen grund. Det samme gælder, hvis medlemmerne påfører anlægget beskadigelser udenfor egen ejendom

3. Eventuelle beskadigelser må straks indberettes til bestyrelsen.

§ 7

1. Medlemmernes modtagning af ydelser fra foreningen sker i henhold til de til enhver tid gældende leveringsbetingelser. Disse skal gøres tilgængelige for medlemmerne enten ved omdeling eller gennem en på anlægget værende infokanal / tekst-TV.

§ 8

1. Udmeldelse af foreningen kan ske med 3 måneders varsel til den 1. i en måned - dog kun såfremt medlemmet har betalt forfalden gæld pr. udtrædelsesdato.

2. Ved udmeldelse / fraflytning er medlemmet ikke berettiget til at få nogen andel af foreningens formue udbetalt eller på anden vis overdraget som sin.

GENERALFORSAMLING
§ 9

1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 10

1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned og indvarsles af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel ved annonce i den lokale presse.

2. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning.

3. Kassererens regnskabsaflæggelse

4. Indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent og gebyr, jvnfr. § 4, 5 og 16.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.

8. Eventuelt.

3. Forslag til behandling under pkt. 4 skal med navns underskrift være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før den ordinære generalforsamling.

§11

1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen ønsker det, eller når 25 % af foreningens medlemmer fremsender skriftlig begæring herom til bestyrelsen indeholdende dagsorden.

2. Ekstraordinær generalforsamling skal af bestyrelsen indkaldes med mindst 7 dages varsel med angivelse af dagsorden og senest 21 dage efter begæring fra medlemmer.

§ 12

1. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig. Alle valg og vedtagelser sker ved almindelig stemmeflertal medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Afstemningsmetoden afgøres af dirigenten.

2. Hver husstand har een stemme.

Ved udlejningsejendomme har ejeren og hver lejer een stemme for sin tilsluttede boligenhed, og har over for dirigenten bevisbyrden for at han/ hun er lejer. Medlemmer, som er i restance kan ikke afgive stemme.

Ingen husstand (incl. ejer) kan have mere end 1 stemme.

Afstemning om pakkeindhold skal afgives i henhold til egen programpakke.

3. Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen.

4. Der kan ikke stemmes per fuldmagt, men kun ved personligt fremmøde.

LEDELSE - TEGNING - HÆFTELSE
§ 13

1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. 2 er på valg i lige år og 3 i ulige år. Bestyrelsen vælger selv sin formand, kasserer og sekretær samt fører protokol over samtlige forhandlinger og beslutninger.

2. Stemmeseddel skal - for at være gyldig - indeholde det antal navne, som skal vælges til bestyrelsen..

3. Bestyrelsen fastsætter tilslutningsafgiften og hvordan den skal betales og træffer iøvrigt de beslutninger som skønnes nødvendige for foreningens drift.

§ 14

1. Foreningen forpligtes i alle forhold herunder ved låneoptagelse af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller kasserer.

2. Der kan meddeles enkelt personer prokura til den daglige drift.

§ 15

1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.

Herfra dog undtaget lån optaget jfr. § 15, stk. 2.

2. Bestyrelsen er bemyndiget til at optage lån i pengeinstitut på foreningens vegne i henhold til investeringsplaner vedtaget på generalforsamling.

Medlemmerne hæfter solidarisk for sådanne lån.

Medlemmer, som ikke ejer den tilsluttede ejendom / lejlighed el. lign, men bor til leje, hæfter kun med det årlige kontingent.

3. Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket.

REGNSKAB OG ØKONOMI
§ 16

1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

2. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes medlemskontingentet, , programbetingelser samt gebyrer for restancebehandling og evt. gentilkobling.

3. Medlemskontingentet opkræves på tidspunkt(er), der fastsættes af bestyrelsen – jfr. § 4, stk. 4.

4. Regnskabet revideres af 2 generalforsamlingsvalgte revisorer, som vælges af og blandt medlemmerne for 1 år ad gangen.

RESTANCER
§ 17

1. Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en ham påhvilende forpligtelse til foreningens kasse, kan bestyrelsen overgive sagen til incasso og lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde. Medlemmet er pligtig at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende indbetaling, herunder for gentilkobling til anlægget.

§ 18.

Signalsystemets kabelforsyningsnet ejes af foreningen. Foreningens ejerskab består til og med første stikdåse / målepunkt i de tilsluttede boligenheder.

§ 19.

1. Ved fraflytning eller ejerskifte, kan den nye beboer /ejer indtræde som medlem, såfremt han/hun betaler evt. manglende tilslutningsafgift. I modsat fald er bestyrelsen berettiget til at afbryde tilslutningen til anlægget.

2. Det er den tilflyttendes eget ansvar at meddele skiftet.

3. Fraflyttere kan ikke medtage tilslutningen, da den følger ejendommen.

VEDLIGEHOLDELSE OG KONTROL
§ 20

Bestyrelsen sørger for at anlægget holdes ved lige, og at det forsikres i det omfang, bestyrelsen finder nødvendig.

§ 21

1. Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage indgreb eller ændringer af anlægget eller dele heraf, for så vidt angår den del af anlægget, som tilhører foreningen, jfr. § 18.

2. Det er ligeledes forbudt medlemmerne at tilkoble eller lade tilkoble apparater eller lignende til anlægget, som forstyrres heraf. I tilfælde af vanrøgt eller misbrug af anlægget, kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen.

§ 22.

1. Foreningen har til enhver tid ret til at kontrollere foreningens ejendele og medlemmernes installationer med henblik på konstatering af vedligeholdelsesstandarden og af, at installationerne svarer til den over for foreningen angivne og er i overensstemmelse med foreningens regler herom.

2. Denne adgang kan om nødvendig sikres ved fogedens hjælp. Såfremt det viser sig, at medlemmet har forbrudt sig mod foreningens vedtægter og regler, er medlemmet pligtig at betale alle udgifter ved denne aktion.

§ 23

1. Medlemmer stiller den fornødne plads til rådighed for kabler og de installationer, der måtte være nødvendige for den enkelte boligenhed.

2. Den tilsynsførende og reparatører har til enhver tid med legitimation adgang til installationerne.

VEDLIGEHOLDELSE OG TEKNISK INSTALLATION.
§ 24.

1.Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer den (de), der skal føre tilsyn med vedligeholdelse af anlægget.

2. Bestyrelsen skal sikre, at den fornødne tekniske dokumentation af anlægget er til stede og løbende vedligeholdes.

3. Bestyrelsen skal sikre, at foreningen er tilsluttet "Aftalen for Fællesantenneområdet", AFO.

ÆNDRINGER OG UDVIDELSER
§ 25

1.Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlægget til nye områder, såfremt udvidelsen på kortere sigt er rentabel.

2. Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlæggets kapacitet og anvendelsesmuligheder, såfremt sådanne beslutninger holder sig indenfor de rammer, som følger af tidligere generalforsamlingsbeslutninger.

3. Bestyrelsen redegør så vidt muligt på den ordinære generalforsamling under dagsordenens pkt. 2 for de muligheder, som forventes at foreligge i den nærmeste fremtid samt for de forventede økonomiske konsekvenser af kommende udvidelser.

4. Bestyrelsen fremlægger på generalforsamlingen forslag til næste års programudbud, evt. baseret på brugernes ønsker i en evt. afholdt brugerafstemning, med mindre foreningen har overdraget transmissionskapaciteten i nettet til trediemand iht. § 2, stk. 2.

5. Sammenlægning af antenneanlægget med antenneanlæg tilhørende anden ejer må kun gennemføres efter at være vedtaget på en generalforsamling. Der skal i indkaldelsen være redegjort for forslaget, der skal optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

§ 26

1. Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening.

2. Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 60 % af foreningens medlemmer stemmer herfor.

Er 60 % af medlemmerne ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, såfremt der var 60 % af de fremmødte, der stemte for forslaget. Denne skal afholdes senest 3 uger herefter, og der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget.

3. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages med 60 % af de fremmødte stemmer.

4. Eventuelt overskud, efter at alle foreningens forpligtelser er dækket, fordeles ligeligt mellem de på ophørstidspunktet værende medlemmer - med
mindre andet vedtages.

FORTOLKNING
§ 27
1. Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.

2. De til enhver tid gældende vedtægter skal gøres tilgængelige for medlemmerne enten ved omdeling eller gennem en på anlægget værende infokanal / tekst-TV.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 5. marts 2009

Svend Erik Westphalen Erik Adamczky Niels Wind

Leif Kristiansen Frank Normann

Som dirigent: Jørgen Mejer