GIGA-speed

Nye Internethastigheder

Efter  ombygning af vores net kan vi nu tilbyde meeeeeget hurtigt internet til lave priser.

Ombygningen er færdig med det tekniske udstyr, men der mangler stadig udskiftning af få standere.

Vi kan måle at signalniveauet er blevet væsentlig forbedret, og vi har store forventninger til at vi i de kommende år kan opfylde vore medlemmers ønsker.

Vi mener at have det bedste Tv –udbud med mulighed fors selv at bestemme sin TV –Pakke med ”Bland Selv”

Man kan fra grundpakken tilkøbe TV-Kanaler, og med ”Bland selv” kan du blande streaming’s kanaler ind i din TV-Pakke Se Sådan virker "Bland selv"

Med ombygningen af vores net dækker vi så at sige alles internet behov, idet vi kan tilbyde hastigheder fra 2 / 512 Mb til 1000 / 500 Mbit

Udskriv Email

Generalforsamling 21.2.2019

Referat af Generalforsamling i Ølholm Antenneforening

Den 21.februar 2019 kl. 19.30 afholdtes generalforsamling i Ølholm Forsamlingshuse for Ølholm

Antenneforening.

Der var 14 medlemmer samt alle 5 fra bestyrelsen fremmødt ialt 19 medlemmer.

Dagsordenen til forsamlingen var:

1: Valg af dirigent (Jørgen Mejer foreslåes)

2: Formandens beretning (Brian Foss)

3: Kasserens regnskabsaflæggelse (Leif Jørgensen)

4: Indkomne forslag (Ingen)

5: Fastsættelse af kontingent og gebyr iflg. pkt 3-h (*)

6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

7: Valg af revisorer og suppleant

8: Eventuelt

Formanden bød velkommen til forsamlingen og startede generalforsamlingens med punkt

1: Valg af dirigent. Foreslået blev Jørgen Mejer, der blev valgt uden modkandidat.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet

da der havde været en annonce i Tørring Folkeblad den 5.2.2019 - hvilket skulle find sted

senest 14 dage før forsamlingen og at vedtægterne forlangte afholdelse ingen udgangen

af april måned - og begge kriterier var opfyldt. Der var ingen der modsatte sig denne

godkendelse.

2: Formanden beretning (beretningen vedlagt originalreferatet)

Der blev stillet to spørgsmål til beretningen

a) om den til tider nedsatte hastighed på nettet kunne tilskrives det igangværende

arbejde på kabelnettet - hvortil der blev svaret NEJ - kan ikke være grunden - ved

arbejdet er der enten net eller ikke net.

b) Hvem der er mobiloperatør på masten - hvortil der blev svaret at det var Telia/Telenord

samt de mindre selskaber der har lejet sig ind på deres net.

3: Kassererens aflæggelse af regnskab (regnskabet vedlagt originalreferatet)

4: Ingen indkomne forslag

5: Kontingent og gebyrer:

Grundpakken vil i 2019 koste kr. 1995,- en stigning på kr. 95,-

Mellempakken vil i 2019 koste 3200,- en stigning på kr. 150,-

Fuldpakken vil i 2019 koste 5925 - en stigning på kr. 275,-

BB Only (bredbånd only) vil i 2019 koste kr. 360,- til Ølholm Antenneforening og efter

prisliste til youSee. - uforandret til Ø A og som prisreguleret fra youSee.

Gebyrer uforandret kr. 600,- incl mons for genåbning og ca kr 2000,- afhængig af

kabellængde etc til DanskKabel TV for tilslutning.

6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

På valg Niels Wind - Vagn Lindorf - Flemming Schau -.

Flemming Schau modtager ikke genvalg. Niels Wind og Vagn Lindorf modtager genvalg og

bestyrelsen anbefaler et genvalg til begge.

Begge blev valgt.

Til erstatning for Flemming Schau foreslår og anbefaler bestyrelsen den ene suppleant,

nemlig Jesper Østergaard.

Jesper Østergaard blev valgt

Suppleanter: Anders Rimdahl Nielsen og Jesper Østergaard.

Bestyrelsen anbefaler genvalg til Anders Rimdahl og foreslår nyvalg til Søren Birk som

erstatning for Jesper Østergaard

Begge blev valgt

7: Valg af revisorer og revisorsuppleant:

Revisorer: Johs Kragh Jensen og Eilif Mathiasen. Johs Kragh ønsker ikke genvalg og

bestyrelsen foreslår genvalg til Eilif Mathiasen og nyvalg til nuværende suppleant Erik

Adamczky

Begge blev valgt.

Som ny suppleant blev foreslået Johannes Kragh Jensen og han blev valgt.

8: Eventuelt:

Der blev spurgt om de arbejder der f.eks. i dag var foregået i byen vedrører

opgraderingen. Der blev svaret at såfremt det er med biler fra enten TDC, Dansk Kabel TV

eller Munck er det vedrørende opgraderingen, men at det egentlige arbejde der vil

medføre afbrydelser først sker i slutningen på næste uge (uge 9) og hele uge 10.

Der blev spurgt om indtægten for udleje af masten til TT og forsamlingen fik oplyst det

årlige beløb.

Bestyrelsen informerede om de problemer der havde været den 20.2. når der blev

foretaget en kanalsøgning, eller ved TV-apparater der ikke selv huskede alle kanaler og at

der var udbedret i aftes (den 20.2. kl. ca 22.15)

Til slut takkede formanden for deltagelsen i generalforsamlingen med en særlig tak til

Flemming Schau for hans bestyrelsesarbejde, til revisorer og suppleanter samt aftenens

dirigent for veludført arbejde.

Ølholm, den 21.2.2019

Niels Wind

(referent)

Udskriv Email

Kanalomlægning

 

På grund af tekniske problemer hos youSee er kanalomlægningen der var sat til den 29.1. udsat. Den forventes gennemført 5. februar, men denne dato er ikke endelig bekræftet

Udskriv Email