Generalforsamling 2023

Generalforsamling i Ølholm Antenneforening, den 6.2.2023 i Ølholm Forsamlingshus. - omhandlende året 2022

Der var fremmødt 13 personer, som alle var stemmeberettigede, incl. 4 fra bestyrelsen BF, LJ, VL og NW, medens der var afbud fra JØ.

1: Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og gik straks til punkt 1 på dagsordenen, valg af dirigent. Bestyrelsen havde foreslået Jørgen Mejer, og han blev valgt uden modkandidat

2: Formandens beretning - vedlægges originalreferatet. Der blev efter beretningen spurgt om muligheden for at udvide antallet af programmer i mellempakken igen, hvortil svaret blev et nej ikke foreløbig. Et medlem nævnte desuden at man nu kunne tilkøbe 50 point til bland/selv og sågar 1 point. Desuden blev der spurgt om opsigelsestiden på tilkøbte extra-point og her var svaret, at det nok var 1 måned som med skift af kanaler i bland-selv universet. Beretningen blev godkendt med akklamation

3: Kassereren aflagde herefter regnskab for året 2022 (regnskab vedlægges originalreferat) der viste et underskud på kr. 11.229. Underskuddet skal primært tilskrives de ekstremt forhøjede el-priser og herudover for mere end kr 20T. for reparation/vedligehold af coax-nettet. Der har samtidig i 2022 været afholdt et arrangement med øl/pølser til de fremmødte medlemmer.

Efter at et medlem spurgte ind til hvorfor bestyrelse/generalforsamlings-omkostninger var steget forholdsvis meget og besvarelsen var bl.a. grundet de ovennævnte omkostninger med afholdelse af 50-årsjubilæum blev regnskabet godkendt med akklamation.

4: Der var ingen forslag til behandling kommet ind.

5: Kontingent: Bestyrelsen foreslog et kontingent på kr. 2.500,- for Grundpakken, 4.200,- for Mellempakke/MP-BS og 7.000,- for Fuldpakke/FP-BS

BB - Only fortsætter med kr. 360,- årligt og gebyrerne uændrede med kr 600,- for genåbning, kr 300,- for pakkeskift, og kr. 0,00 for nytilslutning til foreningen samt efter regning til DK TV.

De store stigninger, kr. 350,- for GP, kr. 600,- for MP og kr. 500,- blev forklaret med de store stigninger fra youSee samt det endvidere at taksterne var reduceret med kr. 100,- i forhold til det de skulle koste, for at prøve at holde igen på stigningen.

6: Bestyrelsesvalg: På valg var Vagn Lindorf, Jesper Østergaard og Niels Wind. De 2 førstnævnte ville acceptere og modtage indstilling til genvalg medens Niels Wind havde meddelt den øvrige bestyrelse, at han ikke ønskede at modtage genvalg.

Som ny til bestyrelsen foreslog bestyrelsen Jørgen Kronborg, som blev valgt.

Suppleantvalg: Anders Rimdahl Nielsen og Christian Ladefoged var på valg. Anders Rimdahl havde accepteret genvalg medens Christian Ladefoged havde meddelt at han grundet en anden og ny bestyrelsespost ikke ønskede at genopstille. Grundet valget af det nye bestyrelsesmedlem, og derved ikke at have tage en suppleant som nyt medlem trak Anders Rimdahl sit kandidatur tilbage og der var derfor ingen af de tidligere suppleanter der ønskede at genopstille.

Bestyrelsen foreslog Anne Pasgaard som ny suppleant og hun blev valgt, men det lykkedes ikke forsamlingen at få den anden suppleant valgt.

Dirigenten fik derfor generalforsamlingens bemyndigelse til at give bestyrelsen påbud om snarest selv at finde den anden suppleant og dette blev godkendt.

Bestyrelsen skal derfor ved første lejlighed og inden næste generalforsamling finde en ny suppleant.

7: Af revisorerne Ejlif Mathiasen og Erik Adamczky var det kun Ejlif Mathiasen, der var villig til at modtage genvalg og det lykkedes derefter forsamlingen at få den siddende revisorsuppleant Kristian Mortensen til at modtage valget som revisor.

Som ny revisorsuppleant valgtes derefter det afgåede bestyrelsesmedlem Niels Wind og dermed var valgene foretaget med det punkt åbent, at bestyrelsen skal finde den nye anden suppleant.

8: Eventuelt. Her blev der spurgt ind til om der kommer rentetilskrivning på det lån der er givet til Ølholm Forsamlingshus. Svaret var, at der er der foreløbig ikke blevet og at det kan besluttes år for år, men at foreningen jo egentlig kun havde haft fordel af udlånet, idet det havde reduceret de negative renter der skulle betales og at første afdrag allerede kommer her til april.

Herefter sluttede den ordinære generalforsamling hvor formanden bad om ordet og takkede de fremmødte og de, der gik af. En speciel tak gav han til Niels Wind, der, efter 26 år som bestyrelsesmedlem i antenneforeningen, samt 6 år som TUK-NET bestyrelsesmedlem og inden da efter 10 år som suppleant havde ytret ønske om at udtræde af bestyrelsen og overrakte i den forbindelse Niels Wind en flot erkendtlighed for hans indsats.

Ølholm, den 6.2.2023

Niels Wind

referent

Udskriv E-mail

Referat GF for året 2021

 

Ordinær generalforsamling i Ølholm Antenneforening den 7.3.2022 kl. 19.30 i Ølholm Forsamlingshus

Dagsorden:

1: Valg af dirigent

2: Formandens beretning

3: Kassererens regnskabsaflæggelse

4: Indkomne forslag

5: Fastsættelse af kontingent og gebyr

6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

7: Valg af 2 revisorer og 1 suppleant

8: Eventuelt

Der var fremmødt 14 medlemmer incl. 5 fra bestyrelsen og alle var stemmeberettigede

Formanden Brian Foss bød velkommen til forsamlingen og gik straks videre til punkt 1 på dagsordenen.

Jørgen Mejer blev foreslået af bestyrelsen, og da der ikke var nogen modkandidater, blev Jørgen valgt.

Jørgen konstaterede at forsamlingen var lovlig indvarslet ved annonce i Tørring Folkeblad og dermed også beslutningsdygtig. 

Herefter gav han ordet til formanden for dennes beretning.

Formandens beretning (se bilag vedlagt originalreferat)

Et medlem spurgte herefter om antallet af kanaler var reduceret for mellempakken uanset om man har Bland Selv eller ej

Svaret var at der er reduceret fra 6 til 5 kanaler i mellempakken og at den ene af de kanaler der tidligere lå i mellempakken - nemlig TV 2 NEWS nu er flyttet til grundpakken, så kun de med bland selv vil se en forskel.

Et andet medlem spurgte om det var muligt at tilkøbe flere end de nuværende 10 extra point til BS mellempakken da han var i bekneb for et point eller 2 og der var stor forskel op til Fuldpakken.

Svaret var at der desværre på nuværende kun er muligt at købe de 10 point i tillæg til de eksisterende 5.

Herefter blev beretningen godkendt med akklamation.

Kassererens regnskabsaflæggelse (se vedlagte bilag)

Leif J fremlagde regnskabet der med indtægter på kr 610.163 og udgifter på 543.429,- udviste et resultat før renter på kr. 66.734,- Hertil kommer så de negative renter på kr. 5.464 således at årets resultat er kr 61.270,- (mod kr. 50.523,- i 2020)

Aktiver og passiver er pr 31.12.2021 afstemt med kr. 788.321, mod 737.286 i 2020, og regnskabet var behørigt underskrevet af de generalforsamlingsvalgte revisorer.

Der blev her spurgt ind til hvor mange medlemmer Antenneforeningen har og det blev besvaret med 268 (hvilket var antallet pr. 31.12.2021 som er en beskeden tilbagegang i forhold til året før.

Det andet spørgsmål gik på om kontingentet var blevet billigere idet beløbet i 2021 var lavere end i 2020 og her blev svaret NEJ, men at antallet af medlemmer var lavere, hvilket resulterede i det lavere kontingent.

Herefter blev regnskabet godkendt.

Indkomne forslag

Der var kun indkommet et forslag og det var fra bestyrelsen.

Forslaget gik på muligheden for en af generalforsamlingen givet godkendelse af et rentefrit lån til Ølholm Forsamlingshus på kr. 50.000,- For lånet ville det være en betingelse at 3 andre foreninger ligeledes ville give et tilsvarende lån, eller at beløbet på kr. 200.000,- ville kunne gives sammenlagt af færre foreninger.

Der blev inden afstemning spurgt om beløbet var stort nok til at løse problemet og svaret her var at der var forespurgt om kr 200.000,- hvorfor det var stort nok.

Et andet medlem spurgte om regnskabet fra Forsamlingshuset var OK og om 

nogen havde set det, og idet kassereren for forsamlingshuset var tilstede kunne det bekræftes at en eller flere havde set og godkendt det.

Herefter blev der stemt og der var 11 der stemte for, 2 der stemte imod og 1 der hverken stemte for eller imod. Forslaget dermed godkendt og tilladelse givet til at yde lånet, der forventes at kunne blive tilbagebetalt inden for ca 5 år.

Fastsættelse af kontingent og gebyrer

Der blev fra bestyrelsen foreslået følgende kontingentsatser (2021 priser i parantes) for 2022: Grundpakke kr. 2150,- (2095,-), mellempakke og mellempakke Bland Selv 3600,- (3350,-) og Fuld pakke og Fuldpakke Bland selv 6500 ,-(6150,-)

Gebyrer forblev uforandrede hvilket vil sige kr. 600,- for genetablering af forbindelse, kr 300,- for filterskift, kr 50,- for 1. rykker og kr. 100,- for 2 rykker.

Der var en kort dialog over de “høje” priser og et medlem udtrykte mishag over at der både kunne være prisstigning og samtidig rentefrit udlån af foreningen midler hvorefter forslagene blev vedtaget med 13 der stemte for og 1 der undlod at stemme.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. På valg var Brian Foss og Leif Jørgensen, og da begge havde accepteret at modtage forslag om genvalg blev begge genvalgt uden modkandidater. Suppleanterne Anders Rimdahl Nielsen og Christian Ladefoged blev begge genvalgt som suppleanter uden modkandidater.

Valg af 2 revisorer og 1 suppleant

Både Erik Adamczky og Ejlif Mathiasen blev genvalgt som revisorer og Kristian Mortensen ligeledes som revisorsuppleant.

Eventuelt

Her fortalte et medlem af pensionistforeningens bestyrelse at de betragter den i Ølholm omdelte Foreningskalender, der beskriver alle foreningers aktiviteter, som værende et gyldigt lokalt presse medie, hvorfor de ikke annoncerede i andre medier. Kommentaren kom, idet der ved dirigentens konklusion om lovligheden af forsamlingen blev nævnt at der skulle være en annonce i den lokale presse, hvilket affødte et spørgsmål om hvorvidt Foreningskalenderen var det. Det var der delte meninger om og konklusionen blev at det måtte være de respektive bestyrelsers fortolkning af spørgsmålet. 

Et andet medlem mente at man ved en rigtig annonce i det lokale folkeblad i det mindste støttede noget lokalt.

Der var herefter ikke flere spørgsmål eller kommentarer, og dirigenten afsluttede derfor generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Slutteligt tog formanden orden og takkede forsamlingen samt dirigenten for deres fremmøde og deltagelse i generalforsamlingen.

Ølholm, den 7.3.2022

Udskriv E-mail

Mellempakke

Mellem pakken: Fra 6 til 5 kanaler

Da YouSee forhøjede programafgifterne væsentligt, uden at tilføre mere værdi til TV-pakkerne, besluttede TUK-NET at minimere prisstigningen ved at reducere mellempakken med 1 TV-kanal, fra 6 til 5 kanaler.
YouSee valgte at lægge TV2 News, en af vores tidligere mellempakkekanaler, i grundpakken, og dermed har mellempakken stadig samme kanaludbud som før ændringen, hvor dog ”Bland selv” brugere har en kanal mindre til rådighed.

Derfor er der lavet følgende plan:

  • Den 20/1 ændres der til 5 point for alle nye kunder der tegner en BS MP.
  • Eksisterende kunder vil blive justeret i perioden 23/1 – 11/2

 

Udskriv E-mail