Generalforsamling omhandlende 2019

Generalforsamling i Ølholm antenneforening, den 10.2.2020 kl. 19.30 i Ølholm Forsamlingshus.

Der var 14 fremmødte, incl de 5 bestyrelsesmedlemmer, og alle var stemmeberettigede.

Formanden bød velkommen til forsamlingen og gik herefter direkte til:

Punkt 1 på mødets dagsorden: Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Jørgen Mejer, og da der ikke var andre forslag blev Jørgen Mejer valgt.

Dirigenten takkede for valget og fortsatte med at konstatere lovligheden af generalforsamlingens indkaldelse og hvorvidt vi var beslutningsdygtige. Da der havde været annonce i Tørring Folkeblad den 21.1.2020 og mødet blev afholdt indenfor den i vedtægterne fastsatte tidsfrist kunne han fastslå at alt var OK og at vi var beslutningsdygtige.

Punkt 2: Formandens beretning (se det til originalreferatet vedlagte bilag)

Spørgsmål til beretningen fra et medlem var om man ikke fik for lidt for pengene når man tog den almindelige MP såfremt man ikke var sportsinteresseret eller til tegnefilm ?

Svaret var: Prøve med et BS - her kan man frit vælge 6 kanaler blandt MP og FP’s kanaler og undgå sport men tage af de andre kanaler.

Spørgsmål: De 3 medlemmer der er udmeldt - kendes der nogen grund til deres udmeldelse?

Svaret var: Nej, men kan skyldes utilfredshed med de manglende kanaler. - og der er ca 25 samlet i TUK-NET der er udmeldt.

Herefter blev formandens beretning godkendt. - 

Punkt 3: Kassererens regnskabsaflæggelse (se bilag)

Der er et overskud på kr. 54.206,- mod 87.903 i 2018. Det manglende beløb skal primært tilskrives øgede omkostninger til EDB (nyt bogføringssystem -Panther) -indkøringsomkostninger samt væsentlig højere strømforbrug end i 2018 (da der nu er 9 elskabe mod tidligere 5 og at strømmålere er ude i el-skabene og ikke samlet i enten hovedstation eller hos youSee).

Spørgsmål: Hvad vil EDB omkostningen være for 2020? Svaret var Svært at sige, men da der næppe er mange konsulenttimer vil det være under 10.000 formodes det. Herefter blev regnskabet godkendt.

Punkt 4: Indkomne forslag:

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

Punkt 5: Kontingent.

Der blev nævnt at bestyrelsen, som det ligeledes indtil videre er tilfældet fra youSee, havde forslag om uændrede priser for pakkerne, dvs. kr. 1995 for GP, kr. 3200,- for MP og kr 5925,-FP. Dog udbad bestyrelsen sig generalforsamlingens fuldmagt til at måtte hæve priserne i løbet af året, såfremt der kom stigninger fra youSee. Fuldmagt blev givet under forudsætning af at det tidligst sker til 2. opkrævning, dvs til oktober 2020 og at stigningen ikke overstiger kr. 100 for GP, kr. 150,- for MP og kr. 250,- for FP. Gebyrer forblev uændrede: Åbning kr. 600,-, filterskift kr, 300,- 1. rykker kr. 50 og 2. rykker kr. 100,- - ny tilslutning kr. 0,00 til foreningen og efter regning fra Dansk Kabel TV afhængig af kabellængde etc.

Punkt 6: Valg til bestyrelse

Brian Foss og Leif Jørgensen var på valg. Der var ikke nogen modkandidater og begge blev genvalgt med akklamation.

Som suppleant(er) genvalgtes Anders Rimdahl Nielsen og der var nyvalg til Christian Ladefoged som erstatning for Søren Birk, der ikke ønskede genvalg.

Punkt 7: Valg af revisorer

Som revisorer genvalgtes Ejlif Mathiasen og Erik Adamczky medens Kristian Mortensen valgtes som revisorsuppleant.

Punkt 8: Eventuelt.

Der blev her spurgt ind til hvorvidt man kunne medtage sit medlemsskab af en forening indenfor TUK-NET såfremt man flyttede til en anden by.

Svaret var her: NEJ. Der skulle tilmeldes foreningen i den nye by og evt forhandles om betingelser, men det er ikke muligt at medtage sit medlemsskab. Dog kan man, såfremt man flytter indenfor TUK-NET bibeholde sin e-mail adresse, medens de andre forhold skal aftales med den nye forening.

Således sluttede generalforsamlingen med at formanden takkede dirigenten for vel udført arbejde og god ro og orden

Ølholm, den 10.2.2020

Niels Wind

referent 

Udskriv Email