Skip to main content

Generalforsamling

 • 2017

  Torsdag den 22. februar blev der afholdt generalforsamling i for 2017 i Ølholm AntenneforeningI .

  Fremmødet var ikke overvældende, idet der  incl. bestyrelsen var 16 personer til stede.Jørgen Mejer blev vanen tro valgt til dirigent og han afviklede mødet på god vis.

  Formanden lagde i sin beretning vægt på at informere så meget som muligt om den gigaopgradering der skal finde sted og hvilke konsekvenser den vil få. Desuden blev der fortalt om de muligheder der fremover er for selv at bestemme en del af sine kanaler i det der kaldes bland-selv - herunder mulighed for at få streamingsprogrammer med ind på eget TV og selvfølgelig fortalt om stort og småt fra den forgangne år.Herefter fremlagdes regnskabet til godkendelse og det udviser et overskud på godt kr. 60.000 for 2017. 

  Der var ikke kommet forslag til behandling på og af generalforsamlingen og derfor kunne man gå videre til fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog at grundpakken i 2018 skal koste kr. 1900,-, mellempakken 3050,- og fuldpakke 5650. Priserne er de samme såfremt medlemmer med enten mellempakke eller fuldpakke ønsker bland-selv. Prisen for BB only (kun bredbånd) er de til enhver tid gældende priser fra youSee) som tillægges et månedligt gebyr til antenneforeningen på kr. 30,-Valg til bestyrelse blev også foretaget, idet formand Brian Foss havde accepteret at modtage genvalg medens kasserer Erik Adamczky havde tilkendegivet, at han, efter godt 45 år på posten ikke ønskede at modtage genvalg. Her valgtes den ene suppleant, Leif Jørgensen, uden at der var modkandidater, ind i bestyrelsen som fremad består af Brian Foss, Leif Jørgensen, Vagn Lindorf, Flemming Schau og Niels Wind. Anders Rimdahl Nielsen blev genvalgt som suppleant og Jesper Østergaard blev nyvalgt som suppleant. Revisorerne, Johannes Kragh Jensen og Eilif Mathisen blev begge genvalgt og Erik Adamczky valgt som revisorsuppleant.

  Således blev formalia klaret og nu er Ølholm Antenneforening klar til med den nye besætning at fortsætte arbejdet med at skaffe både TV, Internet og Telefoni til Ølholms borgere. 

 • 2016

  Der var 18 medlemmer fremmødt inclusive den samlede bestyrelse, samt første suppleant Leif Jørgensen, og alle var stemmeberettigede til aftenens afstemninger.

  Dagsorden ifølge vedtægter,

  1:  Valg af dirigent

  2:  Formandens beretning

  3:  Kassererens regnskabsaflæggelse

  4:  Indkomne forslag 5:  

  Fastsættelse af kontingent og gebyr, jvnfr. § 4,5 og 16

  6:  Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

  7:  Valg af 2 revisorer og 1 suppleant

  8:   Eventuelt,

  Indledningsvis bød formanden velkommen til generalforsamlingen og som første punkt skulle vælges en dirigent.

  1: Bestyrelsen foreslog Jørgen Mejer, og der var ingen modkandidater. Dirigenten takkede for valget og kunne konstatere at forsamlingen var lovlig indvarslet i iflg. vedtægterne og beslutningsdygtig. Han gav herefter ordet til formanden som gav:

  2: Formandens beretning (bilag vedlagt originalreferat) Beretningen blev enstemmigt godkendt uden yderligere spørgsmål eller kommentarer

  3: Kassereren gennemgik regnskabet (se bilag) der udviser et underskud på kr. 96.837,86 og med en balance på 1.064.058,93 og en ultimoformue på kr. 449.230,69. Den væsentligste årsag til underskuddet er anlægsudgifter på ca. kr. 95.000,- som er en uvant størrelse. Det blev dog i den forbindelse forklaret hvilke to anlægsarbejder (ved Vejlevej 22 og udskiftning af kabel fra Skolevej til Rønne Alle) der havde forårsaget det store beløb. Regnskabet blev herefter godkendt uden yderligere spørgsmål eller kommentarer.

  4: Der var ikke indkommet forslag og bestyrelsen havde ingen forslag at fremlægge.

  5: Kontingentet for 2017 blev fremlagt og godkendt af generalforsamlingen som kr. 1750,- for grundpakke, 2.800,- for mellempakken og kr. 5.300,- for fuldpakken. For de, der måtte ønske ITonly er kontingentet kr. 360,- pr år. Alle gebyrer uændrede.

  6: På valg var Vagn Lindorf Nielsen, Flemming Schau og Niels Wind. Alle var indstillet på at acceptere genvalg og da der ikke var modkandidater blev alle genvalgt. Leif Jørgensen blev genvalgt som 1. suppleant og Anders Rimdahl Nielsen valgt som 2. suppleant.

  7: Johannes Kragh Jensen og Eilif Mathiasen blev uden modkandidater genvalgt som foreningens revisorer og Tage Nielsen genvalgt som revisorsuppleant.

  8: Under punktet blev der spurgt om ikke det ville være en ide fremadrettet at lave skriftlig aftale med potentielle nye medlemmer før anlægsarbejder blev sat i gang, hvilket af bestyrelsen blev bekræftet som en god ide og vil forsøgt blive gjort ved kommende tilfælde. Yderligere blev der spurgt om der var indledt arbejder på de nye udstykninger på Omannsvej og det blev besvaret med et nej.

  Til sidst blev der spurgt om FM båndets udfasning og specifikke problemer med DAB signal hvortil der blev svaret at det ikke her og nu berører os at FM-båndet lukker hos YouSee da TUK-net stadig vil have det i en ukendt periode fremad og det DAB-problem der var måtte skyldes et problem på adressen idet alle andre ikke havde problemer med at modtage de mange DABKanaler. Således sluttede generalforsamlingen i god ro og orden (vedhæftede kladde af referat er underskrevet af dirigenten)

  Ølholm, den 26.1.2017 Niels Wind referent

 • 2015

  i Ølholm Antenneforening torsdag den 4.2.2016 i Ølholm Forsamlingshus.! !

  Til generalforsamlingen var der fremmødt 18 medlemmer, alle stemmeberettigede og hvoraf der var 16 fuldpakkemedlemmer og 2 grundpakkemedlemmer.! Alle 5 bestyrelsesmedlemmer var mødt frem.! ! Formanden bød velkommen til de fremmødte og gik straks efter over til punkt !

  1:  på dagsordenen, valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Jørgen Mejer (JM), og der var ingen modkandidat, hvorefter JM blev valgt.! ! Dirigenten takkede for valget og konstaterede lovligheden i både indkaldelse og beslutningsdygtighed af generalforsamlingen jvnfr. foreningens vedtægter.! ! Herefter gav han ordet til formand Brian Foss (BF) for punkt ! !

  2: Formandens beretning! (formandens beretning vedlagt originalreferat)! ! Eneste spørgsmål til beretningen var fra et medlem der spurgte ind til hvordan man fik fat på en app som kunne bruges til at se TV og Film (samt Broadcast) fra YouSee, og der blev givet tilsagn om at det ville blive vist til den interesserede efter generalforsamlingen.! Herefter blev formandens beretning godkendt.! !

  3: Regnskabsaflæggelse: Kasserer Erik Adamczky (EA) fremlagde herefter regnskabet, der udviste et underskud på kr. 48.128,02. Underskuddet er opstået ved en misforståelse i forbindelse med et tilskud fra YouSee i 2014  på kr. 67.120,-som skulle have været til TUK-net i stedet og overskuddet i 2014 tilsvarende mindre. Forsamlingen godtog og accepterede forklaringen og godkendte regnskabet, der udviser en formue på kr. 546.068,55! Der var ingen spørgsmål til regnskabsaflæggelsen iøvrigt og denne blev godkendt.! !

  4:Indkomne forslag. Der var ingen forslag fra medlemmerne og derfor kun forslag fra bestyrelsen.! Bestyrelsen foreslog forsamlingen at Ølholm Antenneforenings Fuldpakke skal erstattes af YouSee’s regionspakke. Dette vil kunne reducere prisen på Fuldpakken med kr. 300,- i forhold til hvad den ellers vil komme til at koste og desuden indeholder regionspakken 18 kanaler flere end vores Fuldpakke. Implementering vil forsøges fuldført senest 1.6.2016 og vil kun kunne effektueres, såfremt alle 8 foreninger i TUK-net stemmer for.! Forslaget blev i Ølholm vedtaget med 15 af de stemmeberettigede 16 medlemmer og 1 stemte hverken for eller imod.! Såfremt forslaget ikke var blevet vedtaget havde bestyrelsen haft et forslag om at lade TV2 Sport forblive i fuldpakken, men det forslag faldt ud, idet det første blev vedtaget.! !

  5:Kontingent blev foreslået til at blive kr. 1500,- for grundpakken, kr. 2600,- for mellempakken og kr. 5200,- for fuldpakken - for fuldpakkens vedkommende under forudsætning af at regionsfuldpakken implementeres her i Ølholm. Alle gebyrer uforandrede, - kr. 50,- for 1. rykker, kr 100,- for 2. rykker, kr. 600,- for genåbning efter lukning, kr. 300,- for pakkeskift og kr. 2000,- til antenneforeningen og efter regning fra Dansk Kabel TV for nytilslutning! !

  6: Valg til bestyrelse samt 2 suppleanter. Der var genvalg til både BF og EA, der begge var på valg og som 1. suppleant blev Leif    Jørgensen valgt, medens der val genvalg til 2. suppleanten Arno Vesterholm.! !

  7: Valg af revisorer og revisorsuppleant. Genvalg til revisorerne Johannes Kragh Jensen og Ejlif Mathiasen og ligeledes genvalg til revisorsuppleanten Tage Nielsen.! !


  8: Eventuelt. Der var ikke forslag eller yderligere kommentarer under eventuelt og bestyrelsen benyttede her lejligheden til at omtale den mobiltelefoni som YouSee tilbyder og opfordrede medlemmerne til evt. at kontakte YouSee for at få et tilbud på mobiltelefoni i forbindelse med deres TV og eller Internet fra YouSee. Der blev ligeledes gjort opmærksom på de apps som findes fra både FDA og YouSee og som med fordel kan anvendes af antenneforeningens medlemmer.! !

  Således sluttede generalforsamlingen i god ro og orden og således oplevet af referent! ! Niels Wind!

 • 2014

  Afholdt den 19.2.2015 i Ølholm ny Forsamlingshus.

  Der var til generalforsamlingen fremmødt 20 personer, hvoraf 19 var stemmeberettigede.

  Alle fra foreningens bestyrelse var mødt frem.

  Formanden bød velkommen til forsamlingen og gik straks over til dagsordenens punkt 1. valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Jørgen Mejer, der blev valgt med akklamation og uden modkandidat.

  Dirigenten takkede for valget og konstaterede at forsamlingen både var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til foreningens vedtægter.

  2. Formandens beretning (vedlagt originalreferat)

  Før godkendelse af beretningen kom der et enkelt spørgsmål om radioprogrammer og hvem der besluttede hvilke vi har, idet spørgeren alle andre steder i landet end netop her kan tage Radio Alpha. Formanden svarede at han vil undersøge mulighederne for at få den med i programudvalget, og så umiddelbart ikke noget til hinder for at den kan komme med, men vil vende tilbage.

  Derefter kom et spørgsmål angående den gamle Antennemast og dens videre skæbne. Hertil blev der svaret at den jo tilhører TUK-NET og at der pågår forhandlinger med TDC om eventuel leje til mobilmast, hvorfor dens videre skæbne lige nu er uvis.

  Sluttelig var der et spørgsmål om kanalsøgning og kanalprogrammer der er forsvundet fra et TV og BF lovede at tage kontakt med medlemmet for at se på problemet.

  3. Regnskabsaflæggelse: Kassereren fremlagde regnskab for 2014, der som vedlagte bilag viser, udgjorde et overskud for året på kr. 59.541,43 (64,5 i 2013) og en akkumuleret formue på kr. 593.336,77.

  Der var efterfølgende ingen spørgsmål til regnskabet.

  4.Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne og det eneste forslag var derfor det af bestyrelsen forelagte spørgsmål om at tage TV2Sport med i fuldpakken. Første spørgsmål gik på hvorvidt den skal med eller ej og her var der 12 for og 4 imod og 3 hverken for eller imod. Dernæst spørgsmålet om det skulle være dette kalenderår ud (9 måneder) eller foreløbig indtil 31.3.2016 hvor spørgsmålet i mellemtiden kan tages op til drøftelse på næste års generalforsamling. Igen var der 12 der stemte for hele perioden således at TV2 Sport forbliver i programudbuddet foreløbig til 31.3.2016, men at det flyttes fra grundpakke til fuldpakke.

  5. Gebyrer forbliver uændret, hvilket vil sige: Rykker 1 kr. 50,-, rykker 2 kr. 100,- Genåbning efter lukning kr. 600,- Pakkeskift kr. 300,- Ny tilslutning koster kr. 2000,- til antenneforeningen samt tilslutningsomkostninger til Dansk Kabel TV efter deres regning.

  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter: På valg var Vagn Lindorf, Flemming Schau og Niels Wind. Alle var villige til at modtage genvalg og blev genvalgt uden modkandidater. Suppleanterne Lene Vejrum og Arno Vesterholm ligeledes genvalgt uden modkandidater.

  7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant: Både revisorerne Johs. Kragh Jensen og Eilif Mathiesen genvalgt og som ny suppleant valgtes Tage Nielsen.

  8. Eventuelt. Her informerede kassereren om at vi per 1.3. er 310 medlemmer ialt i foreningen fordelt på 82 i grundpakke, 103 i mellempakke og 125 i fuldpakke.

  Der blev fra salen ligeledes spurgt om hvorledes foreningen forholder sig til nye udstykninger som Guldager og eventuelt kommende andre udstykninger. Hertil blev der svaret at Guldager er forberedt for tilslutninger og at der for kommende udstykninger skal ses på det når de kommer, idet det er ret bekosteligt at tilslutte sådanne og at antenneforeningen ikke uden videre vil betale sådanne.

  Således afsluttedes generalforsamlingen i god ro og orden

  Ølholm, den 19.2.2015

  Niels Wind

 • 2013

  Fremmødt var 18 personer, hvoraf 17 var stemmeberettigede og af disse var der 2 med lille/mellem- pakke, der kun ville kunne deltage i visse afstemninger.

  Fra bestyrelsen var fremmødt formand Brian Foss, kasserer Erik Adamczky, sekretær Niels Wind og teknisk bestyrelsesmedlem Vagn Lindorf og IT/WEB-side ansvarlig Flemming Schau.

  Formanden bød velkommen og gik til pkt. 1 på dagsordenen: Valg af dirigent.

  Bestyrelsens forslag: Jørgen Mejer. Jørgen Mejer blev valgt uden modkandidat.

  Dirigenten konstaterede at forsamlingen var lovligt indkaldt og at den var beslutningsdygtig i henhold til foreningens vedtægter idet generalforsamling skal afholdes inden udgangen af april måned og at der skal indkaldes ved annoncering i den lokale presse senest 14 dage før forsamlingen

  Herefter fik formanden ordet. (formandens beretning vedlægges originalreferat)

  Af spørgsmål til formandens beretning var der et medlem der spurgte til signalstyrke og indflydelse fra det såkaldte 4g. Svaret hertil var at vi næppe bliver berørt hvis man ser digitalt tv og kan se TV 3+, endvidere sender 4g i et område hvor vi mest har analoge kanaler. Har man problemer bør man udskifte sine utætte stik og kabler.

  Ligeleds om hvorvidt en boks på væggen kan blive for gammel: og det kan den såfremt signalet der heller ikke kommer ordentlig igennem.

  Yderligere et spørgsmål gik på hvorvidt det var rigtig forstået at såfremt vi stemte TV3 Puls og TV2 Film ud i aften - at de så ikke kunne tilkøbes i tillægspakke. Og det var korrekt forstået - såfremt stemt ud - kan de ikke købes separat på kort og box.

  Frit kanalvalg - er det ikke retningen spurgte et medlem, og det gav formanden mulighed for endnu engang at forklare at man fra lille pakke selv kan sammensætte sit kanalvalg med ønskede programmer med få undtagelser (TV3, TV3+, TV3Sport samt dem vi evt. ville stemme ud. Herefter blev formandens beretning godkendt med akklamation.

  Kassereren gennemgik herefter regnskabet der udviste et årsoverskud på kr. 46659,59.

  Det eneste spørgsmål til kassererens beretning var hvorvidt det vat nødvendigt at skaffe et overskud på næsten 50.000,- hvert år og forklaringen hertil var, at det var det ikke, men at vi ikke på forhånd vidste at TUK-net ville overtage årets servicekontraktudgifter på ca 25.000,- som der havde været budgetteret med

  Der var ikke yderligere spørgsmål til kassereren og regnskabet

  Regnskabet blev godkendt

  Af indkomne forslag var der 2 fra bestyrelsen og ingen fra medlemmerne.

  Bestyrelsen bragte til afstemning hvorvidt kanalerne TV3 Puls og TV2 Film kan udgå

  Der var 15 stemmeberettigede til den første afstemning og 15 til den anden og resultatet blev:

  TV3 Puls : 13 for at tage den af programmet og 2 imod - UDGÅR

  TV2 Film: 7 for at lade den udgå - 8 for at lade den blive - FORBLIVER

  Fastsættelse af kontingent og gebyr: Bestyrelsen foreslog pga den aktuelle programpakke kr. 900,- til grundpakken og kr. 2200,- til mellempakken samt 3950,- til den store pakke - og gebyrer som følger: 1. rykker kr. 50,- 2. rykker kr. 100,- Genåbning efter lukning kr. 600,-, Pakkeskift kr. 300,- og kr 2000,- + efter regning fra DanskKabelTV for tilslutning. Alle disse beløb er incl. moms.

  Dette blev af forsamlingen accepteret og ensstemmigt vedtaget

  Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter:

  På valg var Niels Wind, Vagn Lindorf og Flemming Schau

  Alle accepterede at modtage genvalg og alle blev genvalgt

  Som suppleanter på Valg var både Lene Vejrum (1.) og Arno Vesterholm (2.).

  Begge blev genvalgt

  Revisorer: Johannes Kragh Jensen og Jan Nielsen var på valg og modttog begge genvalg: Begge genvalgt

  Revisorsuppleant: Eilif Mathiesen blev ligeledes genvalgt

  Under eventuelt blev der snakket lidt frem og tilbage og af endelige kommentarer var nogle ønsker om andre kanaler. Disse blev bedt indsendt til næste års Generalforsamling for at komme til afstemning idet der i forsamlingen var enighed om at der er forskel på kanalerne og deres værdier for seerne afhængig af alder og interesse. (det var specielt børneprogrammer Disney Jnr ctr. Disney Chanel samt DR Ramasjang der var tale om).

  Ligeledes ønskede et medlem at generalforsamlingen skulle ligge på et senere tidspunkt, men vi er i TUK-net blevet at holde senest i februar måned for at være klar til repræsentantsskabsmødet.

  Mødet afsluttet kl. 20.50.

  Kladde til referat er underskrevet af dirigenten, (og vedhæftes dette referat sammen med de relevante bilag (beretning og regnskab)

  Ølholm, den 4.2.2013

 • 2012

  Fremmødt var 25 personer, hvoraf 24 var stemmeberettigede og af disse var der 3 med lille pakke der kun kunne deltage i visse afstemninger.

  Fra bestyrelsen var fremmødt formand Brian Foss, kasserer Erik Adamczky, sekretær Niels Wind og teknisk bestyrelsesmedlem Vagn Lindorf og IT/WEBside ansvarlig Flemming Schau.

  Et spørgsmål der kom til beretningen var om hvilke konsekvenser det vil få hvis vi ikke tager TV3Puls og 6‘eren., og det blev besvaret med fakta omkring digitalboks og dens muligheder.Der kom ligeledes et spørgsmål angående pakker og sammensætning af samme samt priser.

  Kassereren gennemgik herefter regnskabet der udviste et overskud på kr.47.226,09,Fastsættelse af kontingent og gebyr: Bestyrelsen foreslog kr. 700,- til grundpakken og 1900,- til mellempakken samt 3650,-til den store pakke - og uændrede gebyrer. Dette blev af forsamlingen accepteret og ensstemmigt vedtagetValg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter: På valg var Brian Foss og Erik Adamczky: Begge accepterer at modtage genvalg og blev genvalgt, Som suppleanter på Valg både Lene Vejrum (1.) og Arno Vesterholm (2.). Begge blev genvalgt, Revisorer: Johs Kragh Jensen og Jan Nielsen er på valg og modtager begge genvalg: Begge genvalgt, Revisorsuppleant: Eilif Mathiesen blev ligeledes genvalgtUnder punktet eventuelt blev der informeret lidt mere om konsekvenserne af aftenens afstemninger og der var kun et spørgsmål og det var om hvad det koster at skifte en pakke til en anden, og det blev besvaret med kr. 375,- og så ville det maksimalt koste kr 100,- evt at skifte tilbage da der jo så er et filter der10. febr,. 2011 - ordinær generalforsamling
  32 stemmeberettigede
  Årets underskud: 29.605 p.gr. a. regnskabsmæssig ompostering - reelt dog overskud 90.312.
  Formue: kr. 375.603.

  TV2News blev nedstemt med stemmerne 27-3.

  Kontingent fastsat til: grundpakke kr. 650,-, mellempakke kr. 1.900,- og stor pakke kr. 3.300,-.

  Formand Svend E. Westphalen trak sig ud efter 14 år bestyrelsen - heraf 13 som formand.
  Flemming Schau nyvalgtes og Niels Wind og Vagn Lindorf blev genvalgt.
  Chr. A. Pedersen afgået som revisor - p.gr. a. sygdom. 
  Jan E Nielsen nyvalgtes og Johs. Kragh Jensen genvalgtes. 

 • 2010

  43 stemmeberettigede
  Det blev vedtaget, at følge TUK-NETS fælles programpakke, bl.a. for at undgå, at skulle betale 218 tus. + moms for at blive "clear" fra YouSee.  Ingen af ex. foreslåede kanaler opnåede valg - der kunne indsættes yderligere 3.
  Foreningens likvide formue pr. 31/12 var kr. 439.500. - Årets overskud kr. 215.510.

  Kontingent: Grundpk. 700, Mellempk. 1800 og Stor pk. 3200. Dog betales 5/12 pr. 1. maj og 6/12 pr. 1. okt.
  Derefter opkræves kontingent pr. april og oktober.

  Genvalg: Erik Adamczky, nyvalg til Brian Foss og Vagn Lindorf (1 år)
  Frank Normann og Leif Kristiansen er trådt ud.

  Suppleanter og Revisorer genvalgt.

 • 2009

  Eex. ordinær - udelukkende med gennemgang/behandling af nye vedtægter.
  5. marts 2009 - generalforsamling
  SEW orienterede om TUK-NETs valg af YouSee som programleverandør.
  3 pakker: GRUNDPAKKE m/ alle gratis kanaler
  MELLEMPAKKE  m/ samme samt TV3, TV3+, Kanal 4, Kanal 5 samt TV2-Charlie
  FULD PAKKE m/ samtlige kanaler

  Mulighed for at leje/købe YouSee-digital boks: Mulighed for Favoritpakke / mange kanaler med digitale / HD billeder.

  Kontingentsatser: se priser

 • 2008

  57 stemmeberettigede.
  Opgradering af vort anlæg blev vedtaget - samlet pris 692.000 - incl. moms kr. 865.000.
  - og dermed også bemyndigelse til at optage det nødvendige lån hertil.
  Foreningens likvide formue ca. 245.000 bruges og herefter betales resten af medlemmerne således:
  Pris pr. medlem: kontant pr. 1-9-2008 kr. 2.000 - eller
  kr. 725,- i 3 rater hver 1. maj i årene 2008, 2009 og 2010.

  Bestyrelsens forslag til store programpakke til kontingent: kr. 2.600 pr. 1-5-2008 blev vedtaget.
  Nye programmer: TV2 Sport - Disney Channel - Kanal 4 -
  Viasats oplevelsespakke: Viasat golf - Viasat Explorer/Spice - Viasat History - Viasat Nature/Crime/Playboy.
  Information om hvornår de kan ses - se nærmere på infokanalen.

  Genvalg til bestyrelsen: Erik Adamczky og Frank Normann
  Suppleant: Lene Vejrum
  Revisorer: Kristian A. Pedersen og Johs. Kragh Jensen
  Revisorsuppleant: Jan Nielsen

 • 2007

  32 stemmeberettigede.
  Regnskab: overskud 100 tus. Beholdning: 300 tus.

  Forslag fra bestyrelsen om tilladelse til at optage lån, ca. 100 tus. til opgradering af nettet til 862 MHz til en forventet pris af ca. 300 tus.
  Vedtaget med 26 for - 4 imod og 2 blanke.
  Forslag fra bestyrelse og medlemmer om nye kanaler:
  Kanal 4, TV2 News, TV" Sport, RAI II, TV2 Film, TCM-film, National Geographic, Disney Channel, Eurosport. Alt nedstemt.
  Via Sat Sport udgået.
  Kontingentændring: Stor pakke forhøjet til 1405, og lille pakke forhøjet til 700. Øvrige gebyrer uændrede.
  Alle valg genvalg. Suppleanter: Arno Vesterholm og Lene Vejrum.

  27 deltagere - heraf 24 stemmeberettigede
  Afstemninger:
  TV2-Charlie valgt med 19 stemmer
  Eurosport nedstemet6 med 2 stemmer
  TV2-Film nedstemt med 1 stemme

  Regnskab: overskud 109 tus.
  Uændrede kontingenter og gebyr: kr. 1.350,-, kr. 575 samt gebyret for genåbning kr.500,-.
  Alle valg genvalg, dog suppleanter: Leif Christiansen og Arno Vesterholm.

 • 2005

  Generalforsamling.  30 deltagere - heraf 29 stemmeberettigede
  Afstemninger:
  Cartoon/TCM  nedstemt med 13-6
  Animal Planet stemt ind med 10-9
  TV2 Charlie stemt ud med 15-5

  Regnskab: overskud 74 tus.
  kontingentstigning for den udvidede pakke til kr- 1.350,-.
  Alle valg genvalg.

 • 2004

  Generalforsamling. 35 deltagere - heraf 30 stemmeberettigede.
  Stort flertal for at beholde TV3.
  EuroSport IND og ViaSatSport UD                             5/JA, 16/NEJ,  9/hverken for eller imod
  Animal Channel IND                                                    5/JA, 16/NEJ,  9/hverken for eller imod
  ViaSatExplorer IND                                                     2/JA,  21/NEJ, 7/hverken for eller imod
  C N N                                                                          forslaget trukket før afstemning
  BBC World                                                                  8/JA,   9/NEJ, 13/hverken for eller imod
  DK 4                                                                            10/JA, 14/NEJ,  6/hverken for eller imod
  TV 3 forbliver                                                                24/JA,  3/NEJ, 3/hverken for eller imod.

  Som det ses af ovenstående var der klare afgørelser over de fleste, men to af programforslagene var ret tætte i afgørelserne så bare et par medlemmer mere tilstede den aften der havde stemt for dem og der var kommet nye programmer ind i programfladen. Den mest klare tilkendegivelse kom dog for fortsat at have TV 3 i fladen her i Ølholm.

  Der kører til stadighed nye prøveprogrammer på fjernsynet og hvornår og hvor længe kan ses på INFO-kanalen. Her kan man således orientere sig så man er forberedt til nye afstemningen ved næste års generalforsamling
  Regnskab: underskud 95 tus.
  Kontingentstigning: Grundpakke til kr. 575,- og udvidet pakke til kr. 1.300,-.

  Ingen ændringer i bestyrelse( Michael A. og Erik A. genvalgtes) / og blandt revisorer.                                               

 • ÆLDRE

  17.02.2003
  Afstemning om vi skal med i det planlagte kommunenet, ca. 1330 pr. medlem
  og opgradering af vort eget net til data-transmission (internet), ca. 2550 pr. medlem
  ialt  3.875,- kontant eller fordelt over 3 eller 5 år i halvårlige rater.

  43 stemte ja til bestyrelsens forslag, 9 stemte nej og der var 2 blanke. Derudover var 9 ikke-stemmeberettigede, d.v.s. 63 fremmødte incl. bestyrelse.


  17.03.2003
  45 stemmeberettigede + 1 ægtefælle var mødt.
  Formanden omtalte, at kommunenettet var under projektering.
  Michael Andersen er med i projektudvalget, Erik Adamczky med i juridisk udvalg 
  og Svend E. Westphalen med i teknisk udvalg.
  10/4 mødes alle 7 antenneforeningsbestyrelser igen og da skal de 3 udvalg have 
  deres foreløbige resultater klar.

  Regnskab overskud 41.000.
  32 medl. stemte for at beholde TV2 Zulu mod at betale kr. 150,- for 5 kvartaler 
  (1/1-03 - 31/3-04)
  27 stemte for at udskifte Eurosport med ViaSat Sport - pr. 1. okt. 2003.
  MTV, som var foreslået blev nedstemt.
  Ny kontingent for 2003: Grundpakke kr, 515 og pakke 2 kr. 1225.

  28.04.2003     TUKNET    stiftet

  28.05.2003      1. spadestik ved antennemasten ved Langskovhallen

  Projektansvarlig:  DANSK BREDBÅNDSTEKNIK
  Kabelarbejde:      SWEDIA NETWORKS

  15.07.2003  Bestyrelsesmøde

  TILSLUTNINGSAFGIFT: ved ex. lejemål.
  § 4, siger kr. 400,- hvilket vi har brugt hidtil.
  Fra og med denne dato sættes beløbet op til at være = 1 års kontingent (med alle kanaler).
  Bestyrelsen er berettiget til at afvige/forhandle dette.

  TV3 har meddelt, at programafgift fra 9,14 til 15,95 pr. medlem pr. måned.
  I lighed med mange andre har vi opsagt TV3 - men det endte med at vi senere annullerede opsigelsen.

  Michael Andersen udtræder af TUKNET-bestyrelse. Svend Westphalen indtræder i stedet.

  06.08.2003   Fællesmøde med VIASAT.

  Vi får VIASAT EXPLORER gratis i et år fra 01.11.2003.

  Uge 43 TV-tilslutning.

  17.11.2003  Informationsmøde med ARROWNET om internet.
  De første internet-tilslutninger i uge 49.

  Antal tilsluttede: Forening medio dec. 2003 23. jan. 2004 medlemm. ialt 31 dec. 2003
  Åle 20 29  =  20 pct. 146
  Ølholm 86 99  =  32 pct. 313
  Grejs 46 64  =  22 pct. 297
  Lindved 75 102=  23 pct. 440
  Rask Mølle 41 67  =  17 pct. 403
  Uldum 66 85  =  18 pct. 470 
  I alt 334 446=  22 pct. 2069                                               


  04.03.2002
  22 medl. mødt
  Etablering af internet stillet i bero p. gr. a.  økonomi.
  Tilslutningsafgiften forhøjes fra 1500 til 2500, - begge incl. moms fra 1. aug. 2002.
  Regnskab: underskud ca. 6000, bl.a. p.gr.a digital-ændring.
  Kontingent forhøjes til kr. 1.075 (grundpakken kr. 534) 

  04.04.2002
  Adolf Hamann død.  Svend Sørensen indtræder i bestyrelsen.

  19.03.2001 generalforsamling
  20 medl. mødt
  Formanden orienterede om bredbåndsnet med mulighed for internetforbindelse og tlf.
  Det blev vedtaget at etablere pakkeopdeling.
  Kontingent fastsat til 975,-.

  Den 4. sept. blev der flyttet 5 TV-programmer på grund af pakkeopdelingen.
  I uge 39 ( lige før oktober) får de 18 tilmeldte til grundpakken isat filter.

  07.03.2000 generalforsamling
  TV2 Norge og Sverige 4 tilsluttes og TV-Danmark2, Århus fjernes
  Den lovbefalede klassisk radio var der ingen  ( 0 - 18 ) der ønskede.
  Etablering af TV-Danmark-1 (betalingskanal med kr. 8,50 pr. medlem pr. måned + moms) nedstemt med stemmetal  4 - 12 

  14.06.2000  bestyrelsesmøde
  Vi vedtog at etablere TV-Danmark-1 (8,75 + moms/mdl) midlertidig. Ex. ord. generalforsamling med brugerafstemning den 11/9.  Kanalen sættes ind i stedet for Norge-2.
  Samtidig afstemning om Nicam stereo og i så fald om bemyndigelse til bestyrelsen til at stifte gæld.
  TV-Danmark-2 / Trekanten ophører 16/6. 

  11.9.2000  ex. ord. generalforsamling
  1. etablering af TV-Danmark-1 vedtoges  27 - 9
  2. etablering VLR-classic vedtoges 29-6
  3. etablering nicam stereo på andre kanaler end DR1 og TV2, nedstemt med 10-25
  4. Bemyndigelse til at stifte gæld, kr. 20.000 til 1.6.2001, ja  med 29-6.

  27.03.98    generalforsamling
  Kontingent nedsat til kr. 720.  Ingen nye programmer, men N3 ændres til satellit.
  Både TV3 og 3+ bibeholdes trods store afgiftsstigninger. Kontingent uændret, men betaling 2 mdr. tidligere (maj)
  Tilslutningsafgift nedsættes til kr. 1.500 incl moms. 
  10.04.97    generalforsamling
  DSF er fjernet og erstattet af Pro Sieben.  Kontingent forhøjet til kr. 800.
  Foreningen har 25 års jubilæum, og derfor nedsættes tilslutningsafg. til kr. 1.500.
  Benth Nørbo Sørensen, Ernst Mortensen og Benny Ø. Hansen udtræder.  Svend E. Westphalen, Niels Wind og Mikael Andersen nyvælges.

  03.03.96    generalforsamling
  Det blev vedtaget at udvide anlæget til 22 programpladser.  Pris ca. kr. 250.000. Kontingent forhøjet til kr. 650. 
  AFSTEMNING PR. 20.10.1996
  Der måtte sættes x ved 3 ud af 5 angivne kanaler.  40 medlemmer deltog og de satte 97 x.
  TV3+ fik 30, Discovery  24, Eurosport 22, NRK 12 og Vox  9.
  Discovery blev på nettet og nye: TV3+ og Eurosport.

  23.02.95    bestyrelsesmøde
  Der opkræves ikke mere månedlig leje hos pensionistboligerne.  Eurosport er fjernet og i stedet etabl. DSF
  21.03.95    generalforsamling
  Der har været afholdt kommune-fællesmøde. Det sker herefter hvert år. Fra 1994 er vi momsregistreret.
  Gebyr for genåbning fastsat til kr. 500 + moms.  Tilslutningsafgift nedsat til kr. 3.400.                         
  12.01.94    bestyrelsesmøde
  Carl Holly Madsen er død og Benny Hansen indtræder i stedet.

  23.04.94    generalforsamling
  Discovery etabl. i stedet for Tysk 3 (7 mod 5)  Tysk 1 og 2 overføres til satellit-nedtagning.

  22.04.93    generalforsamling
  Discovery nedstemt med 20 mod 7.  Kontingent nedsat til kr. 550 ( 20 mod 7)
   
  23.04.1992 Generalforsamling.  Ole Sønderkær udtræder og Ernst Mortensen nyvælges.
  11.05.92    bestyrelsesmøde
  Tilslutningsafgift nedsættes til kr. 2.000 resten af året, derefter kr. 4.500.

  18.05.92    bestyrelsesmøde
  20-års jubilæumsarrangement i Langskovhallen 23. aug. kl. 10-16. 

  03.08.92    bestyrelsesmøde
  Eurosport kræver nu betaling. Vi vedtog at følge opfordring fra FDA om ikke at underskrive. 

  23.08.92    JUBILÆUMSARRANGEMENT
  Videopræmier: 1. Tage Schmidt, 1. Steen Sørensen, 3. Niels Wind
  Gratis tilslutning: Johnny Madsen
  Siemens, Vejle skænkede en dirigentklokke.
  Tørring Antenneforening skænkede rødvin.

  05.04.90    generalforsamling
  Vores æresmedlem Mogens Rømer er død i efteråret 1989.
  Forslag om etabl. af radio Luxemburg og radio Holsten, vedtaget med 10 mod 3.
  Kontingent uændret, men opkrævning af et engangsbeløb kr. 175,-.  Salgsfremstød for flere medlemmer, tilslutningsafgift kr. 1.500. 

  13.05.90    bestyrelsesmøde
  Super channel udgår og RTL flyttes. Det betyder en overskydende parabol. Vi etabl. dermed Eurosport.
  Vi betaler ½= kr. 1000 af regningen vedr. kabelskaden ved hallen.

  09.03.89    generalforsamling  Afstemninger:
  1.Etabl. af ATV, århus  39 mod 6
  2. Sky udgår, etabl. af  RTL(28)  5 stemmer for Eurosport, 3 for SAT 1, 9 imod nye kanaler.
  Kontingent forhøjet til kr. 700.
   
  17.02.88    generalforsamling  (berømte møde på kroen)
  Afstemning: 1. etabl. af fil-net blev forkastet  2. Etabl. af TV3 blev vedtaget 15 mod 6
  3. Fjernelse af Sky og super blev forkastet   4. Slet Sverige 2- vedtaget
  5. Betaling kontant (d.v.s. ex. 360,- ved førstkommende kontingentopkrævning) 10 for 7 imod 
  12.03.87    generalforsamling/ 72
  Afstemning om parabol (Sky channel og super channel) + TV Århus + VLR  til ialt kr. 318.000.   Kontingent forhøjet med kr. 300 i 4 år.
  Søren Snoghøj udtræder og Bent Nørbo Sørensen nyvælges. 
  27.11.86    ex. ord. generalforsamling/  55
  Afstemning om opsætning af parabol: 1 blank, 20 ja, 20 nej  - dermed ingen parabol. 
  14.03.85    generalforsamling
  Anlæg udvides: 8 kanaler + TV SYD og Horsens nærradio. Lån optages kr. 75000.
  Karsten Rasmussen udtræder og Søren Snoghøj nyvælges.

  08.02.1984   Kai Videbæk udtræder og Adolf Hamann nyvælges.
  17.03.81    generalforsamling
  Kontingent forhøjes til kr. 150. Mogens Rømer rejser til København og afgår sammen med Alfred H. Pawelczyk og Ove Aa. Pedersen.
  Karsten Rasmussen nyvælges, og konstitueres som formand og øvrige nyvalgte er Kai Videbæk og Ole Sønderkær..
  Mogens Rømer udnævnt til æresmedlem. 
  20.03.80    generalforsamling .
  Kommunen velvillig indstillet på at etablere antennetilslutning ved byggemodning.

  21.03.78    Generalforsamling
  Østervang- ialt kr. 81.000 + moms.  Kontingent forhøjet til kr. 125 og tilslutningsafgift kr. 4.450. 
  15.12.77    Ex. ord. generalforsamling
  Tilslutning af Østervang-kvarteret. Opsætning af FM-kanalselektorer. Kr. 90.000. 
  29.04.76    generalforsamling
  10 nye medlemmer  Tilslutningsafgift forhøjet til kr. 2.615. 
  28.04.76    generalforsamling
  Kontingent forhøjet til kr. 90 og tilslutningsafgift til kr. 2.900.

  01.04.75    bestyrelsesmøde
  Fuld service-abonnement med Scantemo, p.t. kr. 74,50 pr. abonnent.  Bødesystem ved restancer, 1. sats er kr. 10,-. 

  22.04.75    generalforsamling
  Kontingent forhøjes til kr. 85 og tilslutning forhøjes til kr. 2.200.

  25.04.74    generalforsamling
  Tilslutningsafgift forhøjet til kr. 2.000,-.  Kontingent forhøjet til kr. 60,-.
  Scantemo forærer tilslutning til Ølholm Boldklub.  Langskov skole får en særordning for tilslutningsafgift.

  27.02.73    bestyrelsesmøde
  Tilsagn fra Carl Bundgaard/kommunen om støtte til stik i pensionistboliger (tilsammen kr. 2.000,-)
  Særordninger for Omanns huse og pensionistboliger. P.t. 107 underskrevne kontrakter. 
  30.04.73    generalforsamling
  Alle vil have signal inden 6 uger fra dato.
  P.t. 123 kontrakter / heraf 6 m/ Omanns huse og 9 m/ pensionistboliger.
  Boligforeningen er ikke interesseret p.gr.a. økonomi.  Kontingent kr. 30,- årligt vedtaget.

  17.12.73    bestyrelsesmøde
  Bestyrelsen vedtager at tegne vedligeholdelsesabonnement hos Scantemo på kr. 15,- pr. abonnent samt en anlægsforsikring hos Absalon-Scandinavia. 
        I Ølholm Borgerforening opstod der i 1972 interesse for at etablere en antenneforening.
   
  Den 23. august 1972 blev foreningen stiftet ved en stiftende generalforsamling.
  27 stemmeberettigede.  3 tilbud var indhentet og der var tilsagn fra 87 interesserede, men der forventedes 130 abonnenter inden endelig tilslutning (forventedes i maj 1973). Tilslutningsafgift kr. 1.650,-.
  1. bestyrelse: Mogens Rømer/Form, Erik Adamczky/Kas, Alfred Pawelczyk/Sek, Carl Holly Madsen og Ove Aagaard Pedersen.