Generalforsamling

 

Generalforsamling for 2017 

Torsdag den 22. februar blev der afholdt generalforsamling i for 2017 i Ølholm AntenneforeningI .

Fremmødet var ikke overvældende, idet der  incl. bestyrelsen var 16 personer til stede.Jørgen Mejer blev vanen tro valgt til dirigent og han afviklede mødet på god vis.

Formanden lagde i sin beretning vægt på at informere så meget som muligt om den gigaopgradering der skal finde sted og hvilke konsekvenser den vil få. Desuden blev der fortalt om de muligheder der fremover er for selv at bestemme en del af sine kanaler i det der kaldes bland-selv - herunder mulighed for at få streamingsprogrammer med ind på eget TV og selvfølgelig fortalt om stort og småt fra den forgangne år.Herefter fremlagdes regnskabet til godkendelse og det udviser et overskud på godt kr. 60.000 for 2017. 

Der var ikke kommet forslag til behandling på og af generalforsamlingen og derfor kunne man gå videre til fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog at grundpakken i 2018 skal koste kr. 1900,-, mellempakken 3050,- og fuldpakke 5650. Priserne er de samme såfremt medlemmer med enten mellempakke eller fuldpakke ønsker bland-selv. Prisen for BB only (kun bredbånd) er de til enhver tid gældende priser fra youSee) som tillægges et månedligt gebyr til antenneforeningen på kr. 30,-Valg til bestyrelse blev også foretaget, idet formand Brian Foss havde accepteret at modtage genvalg medens kasserer Erik Adamczky havde tilkendegivet, at han, efter godt 45 år på posten ikke ønskede at modtage genvalg. Her valgtes den ene suppleant, Leif Jørgensen, uden at der var modkandidater, ind i bestyrelsen som fremad består af Brian Foss, Leif Jørgensen, Vagn Lindorf, Flemming Schau og Niels Wind. Anders Rimdahl Nielsen blev genvalgt som suppleant og Jesper Østergaard blev nyvalgt som suppleant. Revisorerne, Johannes Kragh Jensen og Eilif Mathisen blev begge genvalgt og Erik Adamczky valgt som revisorsuppleant.

Således blev formalia klaret og nu er Ølholm Antenneforening klar til med den nye besætning at fortsætte arbejdet med at skaffe både TV, Internet og Telefoni til Ølholms borgere. 

Referat af Generalforsamling 2016  i Ølholm Antenneforening 

Der var 18 medlemmer fremmødt inclusive den samlede bestyrelse, samt første suppleant Leif Jørgensen, og alle var stemmeberettigede til aftenens afstemninger.

Dagsorden ifølge vedtægter,

1:  Valg af dirigent

2:  Formandens beretning

3:  Kassererens regnskabsaflæggelse

4:  Indkomne forslag 5:  

Fastsættelse af kontingent og gebyr, jvnfr. § 4,5 og 16

6:  Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

7:  Valg af 2 revisorer og 1 suppleant

8:   Eventuelt,

Indledningsvis bød formanden velkommen til generalforsamlingen og som første punkt skulle vælges en dirigent.

1: Bestyrelsen foreslog Jørgen Mejer, og der var ingen modkandidater. Dirigenten takkede for valget og kunne konstatere at forsamlingen var lovlig indvarslet i iflg. vedtægterne og beslutningsdygtig. Han gav herefter ordet til formanden som gav:

2: Formandens beretning (bilag vedlagt originalreferat) Beretningen blev enstemmigt godkendt uden yderligere spørgsmål eller kommentarer

3: Kassereren gennemgik regnskabet (se bilag) der udviser et underskud på kr. 96.837,86 og med en balance på 1.064.058,93 og en ultimoformue på kr. 449.230,69. Den væsentligste årsag til underskuddet er anlægsudgifter på ca. kr. 95.000,- som er en uvant størrelse. Det blev dog i den forbindelse forklaret hvilke to anlægsarbejder (ved Vejlevej 22 og udskiftning af kabel fra Skolevej til Rønne Alle) der havde forårsaget det store beløb. Regnskabet blev herefter godkendt uden yderligere spørgsmål eller kommentarer.

4: Der var ikke indkommet forslag og bestyrelsen havde ingen forslag at fremlægge.

5: Kontingentet for 2017 blev fremlagt og godkendt af generalforsamlingen som kr. 1750,- for grundpakke, 2.800,- for mellempakken og kr. 5.300,- for fuldpakken. For de, der måtte ønske ITonly er kontingentet kr. 360,- pr år. Alle gebyrer uændrede.

6: På valg var Vagn Lindorf Nielsen, Flemming Schau og Niels Wind. Alle var indstillet på at acceptere genvalg og da der ikke var modkandidater blev alle genvalgt. Leif Jørgensen blev genvalgt som 1. suppleant og Anders Rimdahl Nielsen valgt som 2. suppleant.

7: Johannes Kragh Jensen og Eilif Mathiasen blev uden modkandidater genvalgt som foreningens revisorer og Tage Nielsen genvalgt som revisorsuppleant.

8: Under punktet blev der spurgt om ikke det ville være en ide fremadrettet at lave skriftlig aftale med potentielle nye medlemmer før anlægsarbejder blev sat i gang, hvilket af bestyrelsen blev bekræftet som en god ide og vil forsøgt blive gjort ved kommende tilfælde. Yderligere blev der spurgt om der var indledt arbejder på de nye udstykninger på Omannsvej og det blev besvaret med et nej.

Til sidst blev der spurgt om FM båndets udfasning og specifikke problemer med DAB signal hvortil der blev svaret at det ikke her og nu berører os at FM-båndet lukker hos YouSee da TUK-net stadig vil have det i en ukendt periode fremad og det DAB-problem der var måtte skyldes et problem på adressen idet alle andre ikke havde problemer med at modtage de mange DABKanaler. Således sluttede generalforsamlingen i god ro og orden (vedhæftede kladde af referat er underskrevet af dirigenten)

Ølholm, den 26.1.2017 Niels Wind referent

Referat af:! ! Generalforsamling for 2015

i Ølholm Antenneforening torsdag den 4.2.2016 i Ølholm Forsamlingshus.! !

Til generalforsamlingen var der fremmødt 18 medlemmer, alle stemmeberettigede og hvoraf der var 16 fuldpakkemedlemmer og 2 grundpakkemedlemmer.! Alle 5 bestyrelsesmedlemmer var mødt frem.! ! Formanden bød velkommen til de fremmødte og gik straks efter over til punkt !

1:  på dagsordenen, valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Jørgen Mejer (JM), og der var ingen modkandidat, hvorefter JM blev valgt.! ! Dirigenten takkede for valget og konstaterede lovligheden i både indkaldelse og beslutningsdygtighed af generalforsamlingen jvnfr. foreningens vedtægter.! ! Herefter gav han ordet til formand Brian Foss (BF) for punkt ! !

2: Formandens beretning! (formandens beretning vedlagt originalreferat)! ! Eneste spørgsmål til beretningen var fra et medlem der spurgte ind til hvordan man fik fat på en app som kunne bruges til at se TV og Film (samt Broadcast) fra YouSee, og der blev givet tilsagn om at det ville blive vist til den interesserede efter generalforsamlingen.! Herefter blev formandens beretning godkendt.! !

3: Regnskabsaflæggelse: Kasserer Erik Adamczky (EA) fremlagde herefter regnskabet, der udviste et underskud på kr. 48.128,02. Underskuddet er opstået ved en misforståelse i forbindelse med et tilskud fra YouSee i 2014  på kr. 67.120,-som skulle have været til TUK-net i stedet og overskuddet i 2014 tilsvarende mindre. Forsamlingen godtog og accepterede forklaringen og godkendte regnskabet, der udviser en formue på kr. 546.068,55! Der var ingen spørgsmål til regnskabsaflæggelsen iøvrigt og denne blev godkendt.! !

4:Indkomne forslag. Der var ingen forslag fra medlemmerne og derfor kun forslag fra bestyrelsen.! Bestyrelsen foreslog forsamlingen at Ølholm Antenneforenings Fuldpakke skal erstattes af YouSee’s regionspakke. Dette vil kunne reducere prisen på Fuldpakken med kr. 300,- i forhold til hvad den ellers vil komme til at koste og desuden indeholder regionspakken 18 kanaler flere end vores Fuldpakke. Implementering vil forsøges fuldført senest 1.6.2016 og vil kun kunne effektueres, såfremt alle 8 foreninger i TUK-net stemmer for.! Forslaget blev i Ølholm vedtaget med 15 af de stemmeberettigede 16 medlemmer og 1 stemte hverken for eller imod.! Såfremt forslaget ikke var blevet vedtaget havde bestyrelsen haft et forslag om at lade TV2 Sport forblive i fuldpakken, men det forslag faldt ud, idet det første blev vedtaget.! !

5:Kontingent blev foreslået til at blive kr. 1500,- for grundpakken, kr. 2600,- for mellempakken og kr. 5200,- for fuldpakken - for fuldpakkens vedkommende under forudsætning af at regionsfuldpakken implementeres her i Ølholm. Alle gebyrer uforandrede, - kr. 50,- for 1. rykker, kr 100,- for 2. rykker, kr. 600,- for genåbning efter lukning, kr. 300,- for pakkeskift og kr. 2000,- til antenneforeningen og efter regning fra Dansk Kabel TV for nytilslutning! !

6: Valg til bestyrelse samt 2 suppleanter. Der var genvalg til både BF og EA, der begge var på valg og som 1. suppleant blev Leif    Jørgensen valgt, medens der val genvalg til 2. suppleanten Arno Vesterholm.! !

7: Valg af revisorer og revisorsuppleant. Genvalg til revisorerne Johannes Kragh Jensen og Ejlif Mathiasen og ligeledes genvalg til revisorsuppleanten Tage Nielsen.! !

8: Eventuelt. Der var ikke forslag eller yderligere kommentarer under eventuelt og bestyrelsen benyttede her lejligheden til at omtale den mobiltelefoni som YouSee tilbyder og opfordrede medlemmerne til evt. at kontakte YouSee for at få et tilbud på mobiltelefoni i forbindelse med deres TV og eller Internet fra YouSee. Der blev ligeledes gjort opmærksom på de apps som findes fra både FDA og YouSee og som med fordel kan anvendes af antenneforeningens medlemmer.! !

Således sluttede generalforsamlingen i god ro og orden og således oplevet af referent! ! Niels Wind!

Generalforsamling 2014

Afholdt den 19.2.2015 i Ølholm ny Forsamlingshus.

Der var til generalforsamlingen fremmødt 20 personer, hvoraf 19 var stemmeberettigede.

Alle fra foreningens bestyrelse var mødt frem.

Formanden bød velkommen til forsamlingen og gik straks over til dagsordenens punkt 1. valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Jørgen Mejer, der blev valgt med akklamation og uden modkandidat.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at forsamlingen både var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til foreningens vedtægter.

2. Formandens beretning (vedlagt originalreferat)

Før godkendelse af beretningen kom der et enkelt spørgsmål om radioprogrammer og hvem der besluttede hvilke vi har, idet spørgeren alle andre steder i landet end netop her kan tage Radio Alpha. Formanden svarede at han vil undersøge mulighederne for at få den med i programudvalget, og så umiddelbart ikke noget til hinder for at den kan komme med, men vil vende tilbage.

Derefter kom et spørgsmål angående den gamle Antennemast og dens videre skæbne. Hertil blev der svaret at den jo tilhører TUK-NET og at der pågår forhandlinger med TDC om eventuel leje til mobilmast, hvorfor dens videre skæbne lige nu er uvis.

Sluttelig var der et spørgsmål om kanalsøgning og kanalprogrammer der er forsvundet fra et TV og BF lovede at tage kontakt med medlemmet for at se på problemet.

3. Regnskabsaflæggelse: Kassereren fremlagde regnskab for 2014, der som vedlagte bilag viser, udgjorde et overskud for året på kr. 59.541,43 (64,5 i 2013) og en akkumuleret formue på kr. 593.336,77.

Der var efterfølgende ingen spørgsmål til regnskabet.

4.Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne og det eneste forslag var derfor det af bestyrelsen forelagte spørgsmål om at tage TV2Sport med i fuldpakken. Første spørgsmål gik på hvorvidt den skal med eller ej og her var der 12 for og 4 imod og 3 hverken for eller imod. Dernæst spørgsmålet om det skulle være dette kalenderår ud (9 måneder) eller foreløbig indtil 31.3.2016 hvor spørgsmålet i mellemtiden kan tages op til drøftelse på næste års generalforsamling. Igen var der 12 der stemte for hele perioden således at TV2 Sport forbliver i programudbuddet foreløbig til 31.3.2016, men at det flyttes fra grundpakke til fuldpakke.

5. Gebyrer forbliver uændret, hvilket vil sige: Rykker 1 kr. 50,-, rykker 2 kr. 100,- Genåbning efter lukning kr. 600,- Pakkeskift kr. 300,- Ny tilslutning koster kr. 2000,- til antenneforeningen samt tilslutningsomkostninger til Dansk Kabel TV efter deres regning.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter: På valg var Vagn Lindorf, Flemming Schau og Niels Wind. Alle var villige til at modtage genvalg og blev genvalgt uden modkandidater. Suppleanterne Lene Vejrum og Arno Vesterholm ligeledes genvalgt uden modkandidater.

7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant: Både revisorerne Johs. Kragh Jensen og Eilif Mathiesen genvalgt og som ny suppleant valgtes Tage Nielsen.

8. Eventuelt. Her informerede kassereren om at vi per 1.3. er 310 medlemmer ialt i foreningen fordelt på 82 i grundpakke, 103 i mellempakke og 125 i fuldpakke.

Der blev fra salen ligeledes spurgt om hvorledes foreningen forholder sig til nye udstykninger som Guldager og eventuelt kommende andre udstykninger. Hertil blev der svaret at Guldager er forberedt for tilslutninger og at der for kommende udstykninger skal ses på det når de kommer, idet det er ret bekosteligt at tilslutte sådanne og at antenneforeningen ikke uden videre vil betale sådanne.

Således afsluttedes generalforsamlingen i god ro og orden

Ølholm, den 19.2.2015

Niels Wind

Generalforsamling 2013

afholdt i Ølholm Forsamlingshusd. 30.1.2014 i

Der var til generalforsamlingen fremmødt 34 personer, hvoraf 33 var stemmeberettigede.

Alle fra foreningens bestyrelse var mødt frem.

Formanden bød velkommen til forsamlingen og gik straks over til punkt

1: på dagsordenen, valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Jørgen Mejer, der blev valgt 

med akklamation og uden modkandidat. 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at forsamlingen både var lovlig indkaldt og 

beslutningsdygtig i henhold til foreningens vedtægter. 

2: Formandens beretning (formandens beretning vedlægges originalreferat). 

Under beretningen kom et spørgsmål om hvorfor TV 2 Charlie ikke var flyttet til 

grundpakken hvortil der blev svaret at denne placering var et krav fra YouSee, såfremt 

Bland Selv skal implementeres 

Den flotte beretning fik bifald straks efter formandens afslutning af samme, og dirigenten 

kunne med et enkelt spørgsmål til forsamlingen om accept af denne, godkende 

beretningen.

3: Regnskabsaflæggelse: Kassereren fremlagde regnskab for 2013, der som vedlagte 

bilag viser, udgjorde et overskud for året på kr. 64.546,35 (46,7 i 2012) og en akkumuleret 

formue på kr. 533.795,34.

Der kom i forbindelse med regnskabet et spørgsmål om størrelsen normalt for den 

servicekontrakt, der nu gennem flere år er blevet betalt af TUK-NET. Hertil blev svaret at 

kontrakten normalt andrager ca. kr. 100,- pr medlem og at den nu i en del år er blevet 

betalt af TUK-NEt, hvilket klart har afspejlet sig i de forskellige regnskaber, da der ikke på 

forhånd er stillet garanti for at de betaler. 

Herefter blev regnskabet godkendt.

4: Forslag til generalforsamlingen.

! 1: Skal vi have en ny programstruktur?

! 2: Afstemning om TV3 Sport 2

! 3: Afstemning om Canal 9

! 4: Afstemning om TV 2 News

! 5: Afstemning om Disney Jnr og Disney XD

ad 4: Formanden gennemgik på plancher konsekvenser og muligheder ved Bland Selv 

samt hvilke nye kanaler der skulle til afstemning. 

Inden afstemning var der et par spørgsmål fra salen, nemlig a:) om hvorvidt et CA-modul 

man allerede er i besiddelse af fungerer i det nye Bland Selv ( svaret er at nogle gør, men 

ikke alle.

Kan ikke genertelt sige ja, men hvis der står YouSee på, burde det), b)kræves 

der kort og CA-modul hvis man beholder den faste mellempakke og eller fuldpakke - altså 

uden Bland selv (svaret er NEJ, kort og CA-modul skal kun i anvendelse ved Bland Selv 

produkterne, således at der bliver 5 pakker hvis vedtaget, nemlig grundpakke, 

mellempakke, fuldpakke, mellempakke-bland-selv og fuldpakke-bland-selv)

Afstemning:

1) Ny struktur: JA 33 - NEJ 0 - ? 0 vedtaget

2) TV3 Sport 2 : JA 18 - NEJ 5 - ? 10 - vedtaget

3) Canal 9: JA 17 - NEJ 7 - ? 9 - vedtaget

4) TV 2 News: JA 15 - NEJ 11 - ? 7 - vedtaget

5) Disney Junior og Disney XD: JA 24 - NEJ 3 - ? 6 - vedtaget.

Dermed blev alle forslag vedtaget.

Dirigenten informerede desuden om et forslag der var indkommet gående ud på at udvide 

forsyningsområdet. Dette var allerede besvaret af bestyrelsen til forslagsstilleren, idet det i 

henhold til vedtægter er bestyrelsens opgave at indhente priser og betingelser på en

 eventuel udvidelse, men op til ansøgeren(erne) selv at afholde de ved udvidelsen 

opståede omkostninger. Ansøgeren var blevet informeret om dette og det vil næppe blive 

aktuelt da det er en ret bekostelig affære (Sekscifret beløb som dirigenten nævnte)

5: Kontingent og gebyrer. Kassereren kunne berette, at ud fra de på forsamlingen

besluttede programændringer vil kontingentet for det kommende år blive som følger:

Grundpakke - kr. 1200,- Mellempakke - kr. 2350,- og Fuldpakke kr. 4915,-

Hertil kommer engangsbeløb på kr. 100,- pr kort og ca kr. 250,- pr CA-modul for de 

medlemmer der ønsker bland selv.

Gebyrer forbliver uændret, hvilket vil sige: Rykker 1 kr. 50,-, rykker 2 kr. 100,- - Genåbning 

efter lukning kr. 600,- Pakkeskift kr. 300,- Ny tilslutning koster kr. 2000,- til 

antenneforeningen samt tilslutningsomkostninger til Dansk Kabel TV efter deres regning.

6: Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter: På valg var Brian Foss og Erik 

Adamczky - begge genvalgt uden modkandidater. Suppleanterne Lene Vejrum og Arno 

Vesterholm ligeledes genvalgt uden modkandidater.

7: Valg af 2 revisorer og 1 suppleant: Både revisorerne Jan E Nielsen og Johs. Kragh 

Jensen genvalgt og det samme med suppleanten Eilif Mathiesen, alle uden 

modkandidater.

8: Eventuelt.

Under dette punkt blev der stillet et par spørgsmål. 

Kommer priserne på hjemmesiden? - Besvaret med: Er der allerede, og de bliver 

opdateret.

Kan tillægskanaler til mellem og fuldpakke tilkøbes udover de 5 og 14? Besvaret: Ja, men 

til normale tillægskanalpriser.

Har man i bestyrelsen en ide om hvormange der skifter og hvilken indflydelse det får på 

regnskab? Svar: Vi kan kun have en formening, må vente og se, men det influerer ikke på 

indtjening og regnskabets resultat, kun på omsætning med YouSee.

Hvad med priser når det nye først er klart til maj? Svar: Det vil vi se på når vi kender 

tingene til bunds, men selv om der aldrig tidligere har fundet tilbagebetaling sted kan det 

måske forekomme i år - Vi vil se på det med milde øjne og finde de bedste løsninger. Det 

er derfor vigtigt at give besked til Erik Adamczky når man ved om man ønsker ændring så 

de fornødne forholdsregler kan træffes og filtre i rette antal kan bestilles.

Herefter kunne dirigenten takke for god ro og orden og erklære generalforsamlingen for 

afsluttet, hvorefter formanden takkede dirigenten for god opgaveløsning.

Ølholm, den 31.1.2014

Niels Wind

referent

Generalforsamling i Ølholm Antenneforening d. 4.2.2013 i Ølholm Forsamlingshus.

Fremmødt var 18 personer, hvoraf 17 var stemmeberettigede og af disse var der 2 med lille/mellem- pakke, der kun ville kunne deltage i visse afstemninger.

Fra bestyrelsen var fremmødt formand Brian Foss, kasserer Erik Adamczky, sekretær Niels Wind og teknisk bestyrelsesmedlem Vagn Lindorf og IT/WEB-side ansvarlig Flemming Schau.

Formanden bød velkommen og gik til pkt. 1 på dagsordenen: Valg af dirigent.

Bestyrelsens forslag: Jørgen Mejer. Jørgen Mejer blev valgt uden modkandidat.

Dirigenten konstaterede at forsamlingen var lovligt indkaldt og at den var beslutningsdygtig i henhold til foreningens vedtægter idet generalforsamling skal afholdes inden udgangen af april måned og at der skal indkaldes ved annoncering i den lokale presse senest 14 dage før forsamlingen

Herefter fik formanden ordet. (formandens beretning vedlægges originalreferat)

Af spørgsmål til formandens beretning var der et medlem der spurgte til signalstyrke og indflydelse fra det såkaldte 4g. Svaret hertil var at vi næppe bliver berørt hvis man ser digitalt tv og kan se TV 3+, endvidere sender 4g i et område hvor vi mest har analoge kanaler. Har man problemer bør man udskifte sine utætte stik og kabler.

Ligeleds om hvorvidt en boks på væggen kan blive for gammel: og det kan den såfremt signalet der heller ikke kommer ordentlig igennem.

Yderligere et spørgsmål gik på hvorvidt det var rigtig forstået at såfremt vi stemte TV3 Puls og TV2 Film ud i aften - at de så ikke kunne tilkøbes i tillægspakke. Og det var korrekt forstået - såfremt stemt ud - kan de ikke købes separat på kort og box.

Frit kanalvalg - er det ikke retningen spurgte et medlem, og det gav formanden mulighed for endnu engang at forklare at man fra lille pakke selv kan sammensætte sit kanalvalg med ønskede programmer med få undtagelser (TV3, TV3+, TV3Sport samt dem vi evt. ville stemme ud. Herefter blev formandens beretning godkendt med akklamation.

Kassereren gennemgik herefter regnskabet der udviste et årsoverskud på kr. 46659,59.

Det eneste spørgsmål til kassererens beretning var hvorvidt det vat nødvendigt at skaffe et overskud på næsten 50.000,- hvert år og forklaringen hertil var, at det var det ikke, men at vi ikke på forhånd vidste at TUK-net ville overtage årets servicekontraktudgifter på ca 25.000,- som der havde været budgetteret med

Der var ikke yderligere spørgsmål til kassereren og regnskabet

Regnskabet blev godkendt

Af indkomne forslag var der 2 fra bestyrelsen og ingen fra medlemmerne.

Bestyrelsen bragte til afstemning hvorvidt kanalerne TV3 Puls og TV2 Film kan udgå

Der var 15 stemmeberettigede til den første afstemning og 15 til den anden og resultatet blev:

TV3 Puls : 13 for at tage den af programmet og 2 imod - UDGÅR

TV2 Film: 7 for at lade den udgå - 8 for at lade den blive - FORBLIVER

Fastsættelse af kontingent og gebyr: Bestyrelsen foreslog pga den aktuelle programpakke kr. 900,- til grundpakken og kr. 2200,- til mellempakken samt 3950,- til den store pakke - og gebyrer som følger: 1. rykker kr. 50,- 2. rykker kr. 100,- Genåbning efter lukning kr. 600,-, Pakkeskift kr. 300,- og kr 2000,- + efter regning fra DanskKabelTV for tilslutning. Alle disse beløb er incl. moms.

Dette blev af forsamlingen accepteret og ensstemmigt vedtaget

Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter:

På valg var Niels Wind, Vagn Lindorf og Flemming Schau

Alle accepterede at modtage genvalg og alle blev genvalgt

Som suppleanter på Valg var både Lene Vejrum (1.) og Arno Vesterholm (2.).

Begge blev genvalgt

Revisorer: Johannes Kragh Jensen og Jan Nielsen var på valg og modttog begge genvalg: Begge genvalgt

Revisorsuppleant: Eilif Mathiesen blev ligeledes genvalgt

Under eventuelt blev der snakket lidt frem og tilbage og af endelige kommentarer var nogle ønsker om andre kanaler. Disse blev bedt indsendt til næste års Generalforsamling for at komme til afstemning idet der i forsamlingen var enighed om at der er forskel på kanalerne og deres værdier for seerne afhængig af alder og interesse. (det var specielt børneprogrammer Disney Jnr ctr. Disney Chanel samt DR Ramasjang der var tale om).

Ligeledes ønskede et medlem at generalforsamlingen skulle ligge på et senere tidspunkt, men vi er i TUK-net blevet at holde senest i februar måned for at være klar til repræsentantsskabsmødet.

Mødet afsluttet kl. 20.50.

Kladde til referat er underskrevet af dirigenten, (og vedhæftes dette referat sammen med de relevante bilag (beretning og regnskab)

Ølholm, den 4.2.2013

Udskriv E-mail